2019. május 26, vasárnap - Evelin, Fülöp napja van.

Szociális ügyintézés szabályok

A rendkívüli települési támogatás: alkalmanként jelentkező, a megélhetést veszélyeztető többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás. Rendkívüli települési támogatás nyújtható: élelmiszerre, ruhaneműre, tüzelőre, a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre, krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesésre, gyógyszerre, nagyobb összegű, váratlan, vagy tervezhető, és önhibán kívüli kiadásokra, elemi károkra, balesetre, egyéb támogatási formákból való kiszorulás miatt.

A rendkívüli települési támogatás két formában adható:

 1. vissza nem térítendő támogatásként,

 2. kamatmentes kölcsönként.

A vissza nem térítendő rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként évente nem haladhatja meg a 30.000,-Ft-ot. Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás

A temetési költségek viseléséhez nyújtott vissza nem térítendő rendkívüli települési támogatás összege 15.000,-Ft amelyhez szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás, a kérelmező nevére kiállított temetési számla, valamint halotti anyakönyvi kivonat. Az eljárás kérelemre indul, melyet csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A benyújtási határidő folyamatos.

Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez:

Lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, aki a város közigazgatási területén lakik és a jövedelem nem haladhatja meg

a) egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 250 %-át,

b) két személyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 450 %-át,

c) többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 700 %-át,

továbbá a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona.

A támogatás elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában gáz, víz, áram, tűzifaköltségek viseléséhez állapítható meg. A támogatás 1 évre kerül megállapításra a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától. Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani A benyújtási határidő folyamatos.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 • a) a nyugdíjminimum összegének 140 %-át,

 • aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

 • ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

 • ac) ha a nagykorúvá vált gyermek 23. életévét még nem töltötte be és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;

 • b) a nyugdíjminimum 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon / hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog/ értéke nem haladja meg a) külön-külön számítva a nyugdíjminimum összegének húszszorosát, vagy b) együtt számítva a nyugdíjminimum összegének hetvenszeresét.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű A kedvezmény az alábbi támogatások igénybevételére jogosít:

Gyermekétkeztetés esetén

 • a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után 100 % intézményi térítési díjkedvezmény,

 • b) az a) pont alá nem tartozó tanuló után 50 % intézményi térítési díjkedvezmény, továbbá

 • c) ha a kedvezményre való jogosultság fennáll tárgyév augusztus 1-jén, a tárgyév augusztus hónapjában egyszeri támogatás,

 • d) ha a kedvezményre való jogosultság tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában egyszeri támogatás, valamint

 • e) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

Az eljárás kérelemre indul, melyet csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A benyújtási határidő folyamatos.

Kétgyermekes családok étkezési támogatása: Kedvezményre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu