2019. május 21, kedd - Konstantin napja van.

Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelete

Az azt módosító 8/2014.(XI.21.) számú 2/2015.(II.19.) számú, 9/2015.(V.11.) számú, 17/2016.(IX.15.) számú és a 20/2016.(X.27.) számú rendeletekkel egységes szerkezetben

Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ) alkotja meg:

Általános rendelkezések

1. §

 

(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Szikszó Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

Székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Levelezési címe: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Internetes honlapja: www.szikszo.hu

 

(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

 

(3) Az Önkormányzat működési területe: Szikszó Város Önkormányzatának közigazgatási területe

 

2. §

 

 1. Az Önkormányzat jelképei: címer és a zászló

 

 1. Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét önálló rendeletben állapítja meg.

 

3. §

 

Az Önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására önálló rendeletet alkot.

 

4. §

 

A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben és gazdaságszervező munkában együttműködik a Megyei Önkormányzattal, valamint a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás önkormányzataival.

 

 

 

 

5. §

 

(1) Az Önkormányzat jogi személy.

 

(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület hivatala látják el.

 

(3) A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő-testületet –megbízás alapján- bármely képviselő képviselheti.

 

6. §

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületére, eltérő rendelkezés hiányában a települési képviselőkre, a képviselő-testület bizottságára, a polgármesterre, alpolgármesterre, a jegyzőre, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalra.

 

A képviselő-testület működése

Az önkormányzati képviselők száma

7. §

 

A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő.

A polgármester, az alpolgármesterek nevét, a települési önkormányzati képviselők névsorát az 1 sz. függelék tartalmazza.

 

A Képviselő-testület üléseinek összehívása, munkaterve

8. §

 

 1. A képviselő-testület munkaterv szerint, de évente legalább 6 alkalommal tart soros ülést.

 

 1. A képviselő-testület a soros üléseken túl rendkívüli ülést is tarthat. A polgármester a képviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja.

A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:

 1. a képviselők egynegyedének,

 2. a képviselő-testület bizottságainak

írásbeli indítványára.

 

(3) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a) képviselőket,

b) jegyzőt,

c) napirendi pontok előadóit,

d) települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,

e) Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,

f) önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok -, valamint önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit,

g) akit a polgármester meghív.

 

(4) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához:

a) a jegyzőt,

b) akit a polgármester a teljes ülésre meghívott,

c) a külsős – nem képviselő – alpolgármester.

 

 

(5) A napirendhez kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:

a) a napirendi pont előadóját,

b) akit a polgármester a napirendhez meghívott.

 

(6) A képviselő-testület üléseit a polgármester - akadályoztatása esetén az alpolgármesterek valamelyike - hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

 

(7) A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az abban szereplő egyes napirendi pontok előterjesztéseit a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell kiküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. A meghívó és az előterjesztések elektronikus úton is továbbíthatóak.

 

(8) A testület ülésének időpontját, helyét, a megtárgyalandó napirendi pontokat a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján (www.szikszo.hu) közzé kell tenni.

 

(9) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben 24 órán belülre is összehívható a képviselő-testületi ülés. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód is igénybe vehető és el lehet tekinteni az írásbeliségtől, de a sürgősség okát mindenképpen közölni kell.

 

9. §

 

(1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkatervet a tárgyévet megelőző év december 31-ig a polgármester terjeszti a testület elé.

 

(2) A munkatervre javaslatot tehetnek:

a) polgármester,

b) alpolgármesterek,

c) képviselő-testület tagja,

d) jegyző,

e) bizottságok,

f) nemzetiségi önkormányzatok.

 

(3) A munkaterv tartalmazza:

a) a Képviselő-testület üléseinek havi időpontját és napirendjét,

b) a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek megnevezését,

c) az előkészítésért felelős nevét,

d) a közmeghallgatás(ok) időpontját.

 

(4) A munkatervben kötelező napirendi pontként kell szerepelnie:

a) jogszabályokban és önkormányzati rendeletekben meghatározott beszámolóknak,

b) az előző év költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolónak, és a következő év

költségvetésének,

c) az önkormányzat összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének és következő évi belső

ellenőrzési tervének,

d) az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek következő évi

üzleti tervének és éves beszámolójának,

e) a nemzetiségi önkormányzatok beszámolójának a költségvetésükről és azok végrehajtásáról.

 

A képviselő-testület ülésének vezetése

10. §

 

(1) A képviselő-testület üléseit a polgármester – akadályoztatása esetén, a testületi ülés vezetésére törvény szerint jogosult alpolgármester (több alpolgármester esetén, korszerinti sorrendben az idősebb) - vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke vezeti.

 

(2) A polgármester a testületi ülés vezetése során:

a) megállapítja az ülés határozatképességét,

b) javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére -2 fő-,

c) előterjeszti az ülés napirendjét,

d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési

javaslatokat.

 

(3) A képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz.

 

(4) A polgármester vagy bármely képviselő javasolhatja bármelyik napirend elnapolását. A javaslatról a képviselő-testület határoz.

 

11. §

 

(1) A polgármester köteles biztosítani a képviselő-testület ülése működésének rendjét. Ennek keretében:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendtől, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ,

b) ismételt és eredménytelen figyelmeztetés esetén a szót megvonhatja,

c) rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testületi ülés rendjét zavaró magatartást tanúsít.

 

(2) A testület ülésén megjelent állampolgárok csak a hallgatóság részére kijelölt helyen tartózkodhatnak. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja az illetőt, ismétlődő rendzavarás esetén kötelezi az érintetteket a terem elhagyására.

 

(3) Amennyiben a képviselő-testületi ülésen az előterjesztett napirendi pontok tárgyalása rendkívül elhúzódik, a polgármester a testület bármely tagjának javaslatára az ülést elnapolhatja. Az elnapolásról és a folytatólagos ülés időpontjáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

 

Az előterjesztés

12. §2

 

(1) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés általában írásban, - sürgősségi esetekben - kivételesen szóban kerül benyújtásra. A rendelet-tervezetet, határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor.

A polgármester engedélyezheti az írásba foglalt rendelet-tervezetnek, határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

 

 

 

(2) Előterjesztésnek minősülnek az éves munkatervbe felvett, a testületi meghívóban közölt napirendek, továbbá a sürgősséggel előterjesztett napirenden kívüli anyagok. Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságai által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozati javaslat, beszámoló és tájékoztató.

 

(3) Előterjesztést nyújthat be:

a) polgármester,

b) alpolgármester,

c) képviselő-testület tagja,

d) a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,

e) az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság,

f) jegyző,

g) önkormányzati intézmények vezetői tájékoztatók és beszámolók vonatkozásában

mindazok a személyek, szervezetek vezetői, képviselői, akiket a képviselő-testület

és a polgármester felkér tájékoztató, beszámoló készítésére.

h) nemzetiségi önkormányzatok (nemzetiséget érintő kérdésben).

 

(4) A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület tagja, a jegyző a képviselő-testület ülésén új napirendi pont tárgyalására - azt indokolva - sürgősségi indítványt tehet.

 

A sürgősségi indítvány benyújtásának feltételei: a sürgősség okát és a napirendi pontra vonatkozó előterjesztést is tartalmazó írásbeli indítványukat az ülést megelőző napon 12 óráig a polgármester részére benyújtják. A sürgősségi indítvánnyal kezdeményezett napirendi pont tárgyalásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel - vita nélkül - határoz.

 

A beszámoló

12/A.§6,7

 

(1) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves beszámoló készítési kötelezettséget ír elő Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított költségvetési szervek, alapítványok, egyesületek részére, valamint éves és negyedéves beszámolási kötelezettséget ír elő azon gazdasági társaságok részére, melyekben az önkormányzat többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

 

(2) A beszámoló benyújtásának időpontja Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkatervében kerül meghatározásra. Az érintett szervezet a munkatervben meghatározott időpontban köteles a beszámolót elkészíteni és a Képviselő-testület elé terjeszteni. A beszámoló benyújtására meghatározott időpont módosítására nincs lehetőség. A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője előzetesen írásban felkéri az érintett szervezeteket a beszámoló elkészítésére.

 

(3) Az éves beszámoló kötelező tartalmi elemét képezi az előző üzleti, illetve költségvetési év gazdálkodásának szöveges és számszaki bemutatása.

 

(4) Az éves beszámoló szöveges részének kötelező elemei:

a) borító (tartalmazza a szervezet elnevezését, címét, a beszámolással érintett időszak megjelölését, a beszámoló készítésének dátumát, vezetőjének aláírását és pecsétjét),

b) bevezető (tartalmazza a szervezet rövid bemutatását, felépítését),

c) a szervezet adott évben folytatott tevékenységének részletes leírása, az eredmények szemléletes ismertetése, a felhasznált eszközök részletes ismertetése,

d) tapasztalatok, eredmények összegzése (a meglévő problémák, megoldási lehetőségek, jövőbeni fejlesztési lehetőségek bemutatása).

 

(5) Az éves beszámoló számszaki részének kötelező elemei:

a)éves gazdálkodást és működést bemutató szöveges és számszaki beszámoló

b) főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata, mérleg,

c) követelések, kötelezettségek bemutatása,

d) szállítói tartozásállomány bemutatása,

e) az önkormányzat által nyújtott támogatás elszámolásához kapcsolódóan köteles elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni a kapott támogatásról. Az elszámoláshoz csatolni szükséges a felhasználást igazoló számviteli bizonylatok hitelesített másolatát.

 

(6) A negyedéves beszámoló kötelező tartalmi elemét képezi a tárgynegyedév gazdálkodásának számszaki bemutatása az 5. számú függelék szerinti tartalommal, annak szöveges magyarázata és az azt alátámasztó főkönyvi kivonat.

 

(7) A beszámoló formai követelménye a folyamatos szöveg 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel, sorkizárással, Times New Roman betűtípussal, 2,5 cm-es margóval történő megírása.

 

(8) A beszámoló terjedelme költségvetési szervek esetében maximum 30 oldal, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek esetében maximum 15 oldal lehet.

 

(9) Amennyiben a beszámolásra kötelezett a beszámolóját nem, vagy nem a (3)-(8) pontokban megfogalmazott feltételek maradéktalan teljesítésével nyújtja be, vagy a benyújtott beszámolót a testület nem fogadja el, úgy a beszámolásra kötelezett részére további önkormányzati támogatás nem nyújtható addig az időpontig, amíg az elmaradt beszámolóját nem pótolja, vagy a hiányos beszámolóját nem javítja, és azt a képviselő-testület el nem fogadja.

 

A napirendek vitája

13. §

 

(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett - a tájékoztatók kivételével - külön-külön nyit vitát. Előtte az előterjesztő rövid - legfeljebb 3 perces - kiegészítést tehet. A bizottságok által megtárgyalt előterjesztésekre vonatkozó véleményt legfeljebb 2 percben a bizottsági elnökök - akadályoztatásuk esetén a bizottságok által megbízott tag - ismertetik. Az előterjesztés feletti vita során az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel.

 

(2) Az önkormányzat gazdálkodására, vagyonára, rendeletalkotására, illetve átadott hatáskörbe tartozó ügyekben, a bizottságok döntése után terjeszthetők a képviselő-testület elé.

 

(3) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. A felszólalás időtartama napirendi pontonként és személyenként legfeljebb 3 perc lehet. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.

 

(4) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.

 

(5) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. Az előterjesztő az előterjesztéssel kapcsolatos konkrét kérdésekre azonnal válaszol.

 

 

(6) A vita lezárására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita nélkül határoz.

 

(7) Az előterjesztés feletti vita lezárását követően az előterjesztő válaszol az elhangzott észrevételekre, javaslatokra.

 

(8) A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

 

(9) Az észrevételekre adott válasz után a polgármester összefoglalja a vitát, az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosításokat, és azt szavazásra bocsátja.

 

A döntéshozatal – határozathozatal

14. §

 

(1) A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásának lezárása után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.

 

(2) Határozatképes a képviselő-testület, ha a képviselő-testület tagjainak több mint a fele – 5 fő - jelen van. A határozathozatal szempontjából a képviselő-testület határozatképességét az ülésteremben tartózkodó képviselők létszámából kell meghatározni.

 

(3) A képviselő-testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntéshozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség).

 

(4) A minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint a felének - 5 fő egybehangzó- szavazata szükséges (minősített többség). A döntéshozatalnál a minősített többséget igénylő ügyek meghatározására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó szabályai az irányadók.

 

(5) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani. Először a módosító, kiegészítő indítványokról dönt a testület az elhangzás sorrendjében, majd a végleges határozati javaslatról.

 

(6) Szavazni személyesen, igennel, nemmel vagy tartózkodással lehet.

 

(7) A szavazás nyílt, titkos vagy névszerinti lehet.

 

(8) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

 

(9) Név szerinti szavazást kell elrendelni bármely képviselő javaslatára, melyről a képviselő-testület vita nélkül határoz. Név szerinti szavazás esetén a jegyző egyenként olvassa fel a képviselők nevét „ABC” sorrendben, akik „igen”-nel, „nem”-mel szavaznak, illetőleg „tartózkodnak” a szavazástól. A szavazatok összeszámlálásáról a jegyző gondoskodik.

 

(10) Titkos szavazást kell elrendelni bármely képviselő javaslatára, melyről a képviselő-testület vita nélkül határoz. A titkos szavazás lebonyolítása borítékba helyezett szavazólapon, akár szavazóhelyiség és urna igénybevételével történhet a képviselő-testület tagjai közül választott szavazatszámláló bizottság közreműködésével.

 

 

 

Önkormányzati rendeletalkotás

15. §

 

(1) Az önkormányzati rendelet-tervezetet a polgármesterhez kell benyújtani.

 

(2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:

a) polgármester,

b) alpolgármester,

c) képviselő-testület tagja,

d) jegyző,

e) társadalmi szervezet.

(3) Rendelet-tervezet képviselő-testületi elfogadása: A polgármester vagy a jegyző a rendelet tervezetet indoklással együtt a képviselő-testület elé terjeszti.

 

(4) Rendelet elfogadásához minősített többség - 5 fő települési képviselő egybehangzó szavazata - szükséges.

 

(5) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Az önkormányzati rendelet kihirdetésének helyben szokásos módja a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés. A kihirdetés napja azonos a kifüggesztés időpontjával.

 

A tanácskozás rendje

16. §

 

(1) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület ülése nyilvános.

 

(2) A polgármester saját hatáskörében eldöntve napirend előtti felszólalást engedélyezhet, melynek időtartama 2 percet nem haladhatja meg.

 

(3) A képviselő-testület zárt ülés tartására vonatkozó eljárására a helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó szabályai az irányadók.

 

(4) A zárt ülésen résztvevők személyére a helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó szabályai az irányadók.

 

(5) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

(6) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester – illetve a mindenkori levezető elnök – gondoskodik, ennek során:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz

nem illő, sértő kifejezéseket használ,

b) rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjaihoz méltatlan

magatartást tanúsít.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv

17. §

 

(1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről külön - külön írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, melyeket archiválni kell.

 

(2) A testület üléséről készült jegyzőkönyv a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntést tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

 

(3) A testületi ülésről készített jegyzőkönyv első példányához csatolni kell a meghívót és a mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet. A képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz.

 

(4) A testületi ülésről készített jegyzőkönyvet a testületi ülés határozatképességének megállapítását követően egyszerű szótöbbséggel megválasztott 2 fő települési képviselő hitelesíti.

 

(5) A nyilvános testületi ülések hitelesített jegyzőkönyveit, ha ezt jogszabály nem korlátozza, Szikszó Város Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

 

A képviselő-testületi tag jogai és kötelezettségei

18. §

 

A képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak.

 

19. §

 

(1) A települési képviselő tanácskozási joggal részt vehet a bizottságok ülésein. Javasolhatja a bizottságok elnökeinek a bizottságok feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottságok legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni.

 

(2) A települési képviselő megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.

 

(3) A képviselő-testület hivatalától igényelheti az aktuális képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Tartózkodnia kell a képviselőnek az indokolatlan, rosszhiszemű dokumentum igénylésektől, melyek munkájához nem szükségesek. Ilyen esetekben a jegyző megtagadhatja a dokumentumok másolatának kiadását, viszont a képviselő, iratbetekintési jogával ilyen esetekben is élhet. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni.

 

(4) A települési képviselő köteles részt venni a képviselő-testület munkájában.

 

 

 

 

 

 

20. §

 

(1) A képviselőt megilleti az interpelláció joga. Az interpelláció szóban és írásban is történhet. Írásban interpellációt a képviselő-testületi ülés előtt legalább 5 nappal kell benyújtani a polgármesterhez. Szóban elhangzó interpelláció esetén a választ legkésőbb 15 napon belül írásban kell megadni.

 

(2) Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, a polgármester további vizsgálatra kiadja az illetékes bizottságnak.

 

(3) Az interpellációra írásban adott választ a képviselő-testületi ülés előtt meg kell küldeni minden képviselőnek, és annak elfogadásáról a testület dönt.

 

21. §

 

(1) A képviselő amennyiben a képviselő-testület, vagy bizottságainak ülésén nem tud megjelenni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van, ezt köteles előzetesen jelezni a polgármesternek.

 

(2) A képviselő köteles a tevékenysége során tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.

 

(3) A képviselő az elfogadott napirendi tárgysorozathoz nem tartozó közérdekű ügyben jogosult legfeljebb 2 perces - napirenden kívüli - hozzászólásra.

 

(4) A képviselő gyakorolhatja az előterjesztés jogát a települési képviselők összeférhetetlenségi ügyeiben, javaslatot tehet a képviselő-testület felé az esetleges összeférhetetlenség megállapítására vonatkozóan.

 

Az önkormányzat szervezete

 

A képviselő-testület tisztségviselői,

polgármester, alpolgármester,

22. §

 

(1) Szikszó Városban a polgármestert a lakosság közvetlenül választja.

 

(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.

 

(3) A polgármester amennyiben a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó szabályai alapján jár el.

 

(4) A polgármester felfüggesztheti a bizottságok döntésének a végrehajtását, ha azok ellentétesek a képviselő-testület határozatával, vagy sértik az önkormányzat érdekeit. A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó szabályai alapján jár el.

 

(5) A polgármester javaslatot tesz a képviselő-testületi bizottságok elnökei és tagjai személyére, választásukra, illetve visszahívásukra vonatkozóan és javaslatát - állásfoglalásával együtt - a képviselő-testület elé terjeszti.

(6) A polgármester - a bizottságok véleményével - a képviselő-testület elé terjeszti – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó – vezetői kinevezéssel, felmentéssel, felelősségre vonással, vezetői jogviszony megszüntetésével kapcsolatos – állásfoglalását is tartalmazó – testületi anyagokat.

 

(7) A polgármester javaslatot tesz a képviselő-testület részére helyi kitüntetések adományozására, megvonására, illetve újabb kitüntetések alapítására.

 

(8) A képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt, meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában a jegyző javaslatainak figyelembevételével. A polgármester szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal apparátusi értekezletet tart, amelyen a jegyzővel értékeli a Hivatal tevékenységét és tájékoztatást ad az elkövetkezendő időszak főbb célkitűzéseiről.

 

Alpolgármester

23. §

 

(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legfeljebb három társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, akik közül kettő a képviselő-testület tagjai közül választandó.

 

(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

(3) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik.

 

(4) Az alpolgármesterek a polgármestert távolléte esetén helyettesítik, az általános helyettesítést ellátó alpolgármestert a polgármester jelöli ki. Amennyiben a polgármester általános helyetteseként a nem képviselő-testületi tag alpolgármestert nevezi meg, úgy a (2) bekezdésben foglaltakat szem előtt tartva láthatja el a helyettesítést a kijelölt alpolgármester. A helyettesítéssel megbízott alpolgármester egyebekben a polgármester távollétében - átruházott jogkörben - gyakorolja mindazon jogokat és ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabály, vagy az önkormányzati rendelet a polgármester részére biztosít.

 

(5) Az alpolgármesterek általános feladatai a következők:

a) Felelősek a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő, a polgármester által meghatározott feladataikkal összefüggő előterjesztések határidőben történő elkészítéséért, a hozott határozatok végrehajtásáért, figyelemmel kíséréséért,

b) Képviselik a képviselő-testületet, a polgármestert - annak külön megbízása alapján - a megadott keretek között,

c) Részt vesznek a tisztségviselői ügyfélfogadás megtartásában, az ügyfélfogadás időbeli rendje szerint.

 

24. §

 

A polgármester és az alpolgármesterek egyidejű és tartós akadályoztatása esetén a halaszthatatlan képviselő-testületi döntések meghozatala érdekében a képviselő-testület összehívásáról és ülésének vezetéséről a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke gondoskodik.

 

A jegyző

25. §

 

(1) A polgármester - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

(2) A jegyző feladata továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, valamint egyéb az önkormányzat működésével összefüggő jogszabályokban meghatározottakon túl:

a) közreműködés a képviselő-testület munkatervi javaslatainak elkészítésében,

b) gondoskodik arról, hogy az előterjesztések és a döntéstervezetek a törvényességi követelményeknek megfeleljenek,

c) biztosítja a testületi ülésekről a jegyzőkönyv elkészítését és határidőn belüli elküldését,

d) jóváhagyásra elkészíti a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét,

e) segíti a képviselő-testület bizottságainak munkáját,

f) ellátja mindazon feladatokat, amellyel a képviselő-testület, a polgármester, megbízza.

 

A képviselő-testület bizottságai, és

a bizottságok működése

26. §

 

(1) A képviselő-testület feladatainak előkészítését és végrehajtását, állandó bizottságok útján látja el. A képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot és Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottságot választ. A bizottságok munkájában a képviselő-testület által megválasztott képviselő - erre vonatkozó képviselő-testületi döntés és választás esetén - és nem képviselő tagok vesznek részt.

 

(2) A képviselő-testület bizottságainak megnevezése, létszáma:

képviselő nem képviselő

tag tag

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 fő 2 fő

Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság 3 fő 2 fő

 

(3) A bizottságok elnökei és tagjai kötelesek részt venni a bizottságok munkájában és ülésein. A bizottságok üléseinek időpontjáról a Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály értesíti a bizottságok tagjait, ezen túlmenően a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni.

 

(4) A bizottságok elnökeit és tagjait a Polgármester javaslatára a képviselő-testület választja meg. A bizottságok saját tagjaik közül elnökhelyettest választhatnak, akit az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogai megilletik.

 

 

(5) Az illetékes bizottság állásfoglalásával terjeszthető a képviselő-testület elé:

- az önkormányzati vagyon elidegenítésével, társaságba való bevitelével,

- vezetői kinevezésekkel, választásokkal,

- kitüntetések, címek adományozásával kapcsolatos ügyek, valamint

- a költségvetés és zárszámadás tervezete.

 

(6) Kizárólag a téma szerint illetékes bizottságok véleményével terjeszthetők testület elé a helyi rendeletek tervezetei.

 

(7) A bizottságok feladataikat saját munkatervük alapján látják el, üléseiket szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal, nyilvánosan tartják.

 

(8) A bizottságok ülését – 2 nappal az ülést megelőzően, a napirend megjelölésével – a bizottság elnöke, vagy a polgármester írásban hívja össze.

 

(9) A bizottságok feladataik ellátásához, a polgármester előzetes engedélyével külső szakértői segítséget vehetnek igénybe. Amennyiben a szakértő munkáját díjazás ellenében látja el, a díjazás mértékéről és annak forrásáról a polgármesteri hatáskört meghaladóan a képviselő-testület dönt.

 

(10) A bizottságok döntéseit javaslatok, állásfoglalások illetve határozatok formájában, általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg, a bizottságok határozathozatalára, a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

(11) A bizottságok üléseit az elnökök vezeti. A bizottságok akkor határozatképesek, ha azon a tagok több mint a fele jelen van.

 

(12) A bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet annak elnöke és a közös önkormányzati hivatal által biztosított jegyzőkönyvvezető, vagy a bizottság egy tagja ír alá. A jegyzőkönyvet az elnök három napon belül köteles a polgármesternek megküldeni.

 

(13) A bizottságok ülésein a jegyző illetve az általa megbízott hivatali dolgozó köteles részt venni, s részt vehet azon bármely képviselő is.

 

(14) A bizottságok elnökei haladéktalan intézkedés megtételét kezdeményezik a polgármestertől, ha a hivatal tevékenységében jogszabálysértés, vagy önkormányzati érdekek figyelmen kívül hagyását észlelik.

 

(15) A bizottságok működésének ügyviteli feltételeit a Közös Önkormányzati Hivatal köteles biztosítani.

 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladat és hatáskörének meghatározása

27. §

 

 1. Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési javaslatát és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetet,

 2. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés - csökkenés/ alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

 3. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,

 4. Véleményezi az önkormányzati vagyon vállalkozásba való bevitelét, kivonását,

 5. Közreműködik az önkormányzat adópolitikájának - gazdaságelemzések alapján történő - kialakításában,

 6. Előzetesen véleményezi az önkormányzati vagyon forgalmára vonatkozó ügyleteket,

 7. Véleményezi az önkormányzati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások létrehozásával kapcsolatos javaslatokat,

 8. Véleményezi az önkormányzati intézmények támogatására vonatkozó javaslatokat,

 9. Közreműködik az önkormányzati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások ügyvezetői, tisztségviselői megválasztásának előkészítésében, véleményezésében,

 10. Közreműködik az önkormányzati beruházások előkészítésében, a közbeszerzési eljárásban, a versenytárgyalásokon,

 11. Javaslatot tesz helyi adók bevezetésére, kedvezményekre, mentességekre,

 12. Ellenőrzi az önkormányzati bevételek felhasználását, a kiadások szabályszerűségét, véleményezi, a címzett és céltámogatások felhasználását,

 13. Az önkormányzati vagyon helyzetével kapcsolatos ellenőrzések, vizsgálatok kezdeményezése, vizsgálati jelentések véleményezése,

 14. Rendszeresen tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat működésének szabályosságáról,

 15. Ellenőrzi az önkormányzati, a közös önkormányzati hivatali, önkormányzati intézményi és vállalati döntés-előkészítő és végrehajtási munkát, különös tekintettel a vezetői kötelezettségvállalásra,

 16. Ellátja a képviselő-testület ügyrendi ügyekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, valamint a polgármester, az alpolgármester feletti munkáltatói, s más tisztségviselőkkel kapcsolatos személyi döntések előkészítését, az összeférhetetlenségi ügyek intézését.

 17. Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításara irányuló javaslatot.

 18. Előterjeszti a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi kérdések eldöntéséhez kialakított állásfoglalását, az ügyrendi kérdések eldöntésére - szükség szerint bizottsági véleményt kialakítva - konkrét határozati javaslatot tesz, az üléseken és az ülések közötti időszakban egyaránt,

 19. Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester (alpolgármester), a képviselők vagyon-nyilatkozatát, eljár vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyekben,

 20. Felügyeli a képviselő - testület által létrehozott intézményesített önkormányzati társulási kapcsolatok működését (ennek keretében állást foglal a társulási ügyekben, a társulási ügyek viteléről beszámoltatja a polgármestert).

 

Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság feladat és hatáskörének meghatározása

28.§1

 

 1. Kapcsolatot tart az önkormányzat nevelési, közművelődési és sport intézményeivel.

 2. Kapcsolatot tart a kulturális hagyományok és értékek ápolása érdekében a művelődésre, társas életre szerveződő közösségekkel a lakosság művészeti kezdeményezéseivel, önszerveződő közösségeivel.

 3. Figyelemmel kíséri és támogatja a város tehetséges fiataljainak előmenetelét, a városban való letelepedését.

 4. Elősegíti az új közművelődési formák kialakítását, a testneveléssel és a sporttal foglalkozó szervezetek létrehozását.

 5. Együttműködik a városban működő nem önkormányzat által fenntartott nevelési, szociális intézményekkel, valamint az idősek otthonával.

 6. Előzetesen véleményezi és képviseli az önkormányzati nevelési, közművelődési és sport intézmények alapítására, összevonására, megszüntetésére irányuló javaslatokat.

 7. Véleményezi a művészeti alkotás önkormányzati tulajdonban lévő épületen, közterületen való elhelyezésére, áthelyezésére, felújítására, lebontására vonatkozó előterjesztéseket.

 8. Véleményezi az utca, településrész és intézmény név megállapítására vagy megváltoztatására irányuló javaslatokat.

 9. Különös gondot és figyelmet fordít az egészséges életmód népszerűsítésére.

 10. Figyelemmel kíséri a közegészségügy, környezet- és természetvédelem helyzetét, a hátrányos helyzetű lakosság helyzetét, s az annak javítására irányuló ágazati feladatok ellátását.

 11. Figyelmet fordít az idősek, betegek és a megváltozott munkaképességűek helyzetére.

 12. Közreműködik a feladatába tartozó önkormányzati rendeletek elkészítésében.

 13. Véleményezi és elbírálja a Bursa Hungarica pályázatokat.

 14. Véleményezi és értékeli Szikszó Város Önkormányzat tanulmányi ösztöndíj pályázatát.

 15. Kapcsolatot tart és együttműködik a Szikszói Értéktár Bizottsággal.

 16. Dönt a város költségvetésében az oktatási, kulturális és sportalap és a környezetvédelmi alap címen meghatározott előirányzat felhasználásáról.

 17. Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, ápolása, kapcsolattartás.

 18. Nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés, kapcsolattartás, a nemzetiségi önkormányzatok munkájában történő segítségnyújtás.

 19. Kapcsolattartás, együttműködés a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Szikszói Tankerületével és a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző. Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal.

 

A Közös Önkormányzati Hivatal

29. §

 

A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására - polgármesteri hivatal elnevezéssel - egységes hivatalt működtet.

 

30. §4

 

(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását a következők szerint határozza meg.

 

a) Gazdálkodási Osztály

b) Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály

c) Építésügyi Osztály

d) Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Hernádkércsi Kirendeltség

 

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységei élén az osztályvezető áll. A kabinet a szociális terület csoport jogállású.

 

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal feladatait, szervezeti felépítését a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, amelyet a jegyző javaslatára a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület hagy jóvá.

 

 

 

 

 

A helyi népszavazás

31. §

 

A törvényben nem szabályozott - a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó - viszonyokat külön önkormányzati rendelet szabályozza.

 

Közmeghallgatás

32. §

 

(1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, előre meghirdetett és a munkatervben rögzített időpontban és helyszínen közmeghallgatást tart.

 

(2) A közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről az állampolgárokat a helyben szokásos módon kell tájékoztatni (hirdetőtábla, önkormányzat hivatalos honlapja).

(3) A közmeghallgatásra meg kell hívni:

a) a képviselő-testületi tagokat,

b) a jegyzőt.

 

Az önkormányzat vagyona

33.§

 

A képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására önálló rendeletet alkot.

Az önkormányzat költségvetése

34.§

 

(1) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik.

a) Az első forduló főbb elemei:

- a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának

figyelembevétele,

- az önkormányzatok részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható

feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérése.

b) A második forduló főbb elemei: munkaértekezletet követően a képviselő-testület

megtárgyalja a költségvetési rendelet tervezetet.

 

Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

35. §

 

Az önkormányzat a saját intézményei pénzügyi ellenőrzését a képviselő-testület hivatala, valamint külső szakértő megbízása alapján látja el.

 

Záró rendelkezések

36. §

 

(1) Ez a rendelet a 2014. október 22. napján 10:45 órakor lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 5/2013.(IV.15.) számú rendelete a mellékletekkel együtt.

 

 

 

Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékei:

 

1, Képviselő-testület tagjai

2, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tagjai

3, Szikszó Város Önkormányzat szerveinek és intézményeinek hivatalos megnevezése

 

Szikszó, 2014. október 22.

 

Polgáriné Dsupin Dóra sk. Füzesséri József sk.

jegyző polgármester

 

A rendeletet kihirdettem:

Szikszó, 2014. október 22.

 

Polgáriné Dsupin Dóra sk.

jegyző

 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: Szikszó, 2016. október 27.

 

 

Polgáriné Dsupin Dóra

jegyző

 

 

 

1. A 28.§-t módosította 8/2014.(XI.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 22. napjától.

2. A 12.§-t módosította a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. február 20. napjától.

3. A 12.§-t módosította a 9/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. május 12. napjától.

4. A 30.§-t módosította a 17/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. szeptember 16. napjától.

5. A 3 számú függeléket módosította a 17/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. szeptember 16. napjától.

6. A 12/A.§-t módosította a 20/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. október 28. napjától.

7. A 12/A.§-t módosította a 20/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. október 28. napjától.

8. Az 1. számú mellékletet módosította a 20/2016.(X.27) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. október 28. napjától.

9. Az 5 számú függeléket módosította a 20/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. október 28. napjától.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelethez8

 

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,átrakása

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

084031

Civil szervezetek működési támogatása

091220

Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092120

Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092260

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

900010

Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. függelék a 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelethez

 

A képviselő-testületi tagok névsora:

 

 

1. Dr. Ambrus Barnabás képviselő

2. Füzesséri József polgármester

3. Gál Péter képviselő

4. Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő

5. Laczkó Lászlóné alpolgármester

6. Mező István képviselő

7. Pohubi József képviselő

8. Sváb Antal Béla képviselő

9. Takács Lászlóné alpolgármester

 

 

Nem képviselő alpolgármester:

 

 

1. Dr. Megyeri Gábor alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. függelék a 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelethez

 

 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

tagjainak névsora

 

 

 

1. Dr. Ambrus Barnabás bizottsági tag, képviselő

2. Gál Péter bizottsági tag, képviselő

3. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök, képviselő

 

4. Vigóczki Anita bizottsági tag, nem képviselő

5. Vizes Tibor bizottsági tag, nem képviselő

 

 

 

 

 

Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság

tagjainak névsora

 

 

 

1. Mező István bizottsági elnök, képviselő

2. Pohubi József bizottsági tag, képviselő

3. Sváb Antal Béla bizottsági tag, képviselő

 

4. Dobos Sándorné bizottsági tag, nem képviselő

5. Dr. Farkas József bizottsági tag, nem képviselő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. függelék a 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelethez5

 

 

Szikszó Város Önkormányzat szerveinek és intézményeinek

hivatalos megnevezése

 

Szikszó Város Önkormányzata által működtetett, szakmai felügyelet szerint a Klebersberg Intézményfenntartó Központ alá tartozó intézmény:

 

1. Szepsi Csombor Márton Általános Iskola (3800 Szikszó, Bethlen G. u. 1.)

 

Önállóan működő költségvetési szerv:

 

1. Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde (3800 Szikszó, Rákóczi u. 60.)

 

2. Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár (3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.)

 

Önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok:

 

1. Turul Provincia Nonprofit Kft. (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)

 

2. Szikszói Ipari Park Kft. (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)

 

3. Ezüst Gázló Nonprofit Kft. (3800 Szikszó, Bethlen Gábor 1282/1 hrsz.)

 

4. Szikszó Centrum Nonprofit Kft. (3800 Szikszó, Szent Anna u. 6.)

 

5. Szikszó Menza Kft. (3800 Szikszó, Malom u. 4.)

 

6. Project Invest Group Kft. (3800 Szikszó, Rákóczi út 20.)

 

7. SIXO-NET Kft. (3800 Szikszó, Rákóczi út 60.)

 

8. Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (3928 Tiszatardos, Kossuth L. út 34.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. függelék a 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelethez

 

841126-1

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841402-1

Közvilágítás

841403-1

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403-5

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841902-9

Központi költségvetési befizetések

841906-9

Finanszírozási műveletek

841907-9

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

856099-1

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

869041-1

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

882111-1

Aktív korúak ellátása

882112-1

Időskorúak járadéka

882113-1

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115-1

Ápolási díj alanyi jogon

882116-1

Ápolási díj méltányossági alapon

882117-1

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882119-1

Óvodáztatási támogatás

882122-1

Átmeneti segély

882123-1

Temetési segély

882129-1

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882203-1

Köztemetés

889935-5

Otthonteremtési támogatás

890301-5

Civil szervezetek működési támogatása

890442-1

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. függelék a 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelethez9

 

Mérlegadatok

Megnevezés

Állomány

Változás

(e Ft)

 

Változás

%

 

előző

negyedév utolsó napján

(e Ft)

tárgy-

negyedév utolsó napján

(e Ft)

Immateriális javak

 

 

 

 

Ingatlanok

 

 

 

 

Gépek, berendezések

 

 

 

 

Járművek

 

 

 

 

Követelések

 

 

 

 

Vevők

 

 

 

 

Adott kölcsönök

 

 

 

 

Egyéb követelések

 

 

 

 

Pénzeszközök

 

 

 

 

Kötelezettségek

 

 

 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

Hitelek

 

 

 

 

Kölcsönök

 

 

 

 

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

Szállítók

 

 

 

 

Hitelek

 

 

 

 

Kölcsönök

 

 

 

 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

Eredményadatok

Megnevezés

Tárgyév

összesen

(e Ft)

Előző

negyedév

(e Ft)

Tárgy-

negyedév

(e Ft)

Változás

(e Ft)

Változás

%

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

Bevételek

 

 

 

 

 

Árbevétel

 

 

 

 

 

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

 

 

Egyéb bevétel

 

 

 

 

 

Költségek

 

 

 

 

 

Anyagköltség

 

 

 

 

 

Igénybe vett szolgáltatások

 

 

 

 

 

Személyi jellegű költségek

 

 

 

 

 

Járulékok

 

 

 

 

 

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

 

 

Ráfordítások

 

 

 

 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

 

Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

 

Eredmény

 

 

 

 

 

 

Létszámadatok

Megnevezés

Előző

negyedév utolsó napján

(e Ft)

Tárgy-

negyedév utolsó napján

(e Ft)

Változás

(e Ft)

 

Változás

%

 

Állományi létszám

 

 

 

 

 

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu