Szikszó címer
 

Aktuális

Batizi András /1515-1546/

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:31

A magyarországi reformáció egyik kiemelkedő alakja. 1530-tól Kassán tanított, majd a szikszói iskolában rektori tisztet töltött be.

Benczédi Székely István

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:30

A Perényiek pártfogoltja volt, ezért elsősorban a Felvidéken tevékenykedett. 1529-ben mint ferences rendi barát iratkozott be a krakkói egyetemre, de onnan már lutheránusként tér vissza.

Dévai Bíró Mátyás /1500-1545/

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:29

Krakkóban, majd Wittembergben tanul, nyíltan hirdeti Luther tanait, Budán 52 tételben foglalja össze a reformáció elveit.

II. Rákóczi Zsigmond (1544-1608)

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:28

1544-ben született Felsővadászon, a magyar történelem egyik legmozgalmasabb időszakában. Mivel a törökök az ország déli részéből egyre nagyobb részt foglaltak el, a harcok már a század második felétől érintették birtokait.

Kunsch József

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:27

Nagy múltú, tekintélyes szikszói családban született Kunsch József. Édesapja több ízben volt a református egyház főgondnoka. Jogi tanulmányai után Pesten lett ügyvéd, amikor pedig hírét vette az 1852-es szikszói tűzvésznek, az ő ötlete volt, hogy Szikszói Enyhlapok címmel könyvet adjanak ki az újjáépítés anyagi forrásainak előteremtésére.

Szepsi Csombor Márton /1594-1633/

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:26

Földrajzi író, utazó. Iskoláit Kézsmárkon végezte, majd 1616 és 1620 között bejárta fél Európát. Utazásai során Danzigban, Londonban és Salzburgban is előadásokat hallgatott. Visszatérése után először Kassán, majd Varranóban vállal tanítói állást.

Szikszai Fabricius Balázs /1530-1576/

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:25

Szikszón született, iskoláit is itt végezte, majd Sárospatakon, Kassán és Bártfán tanult. Az egyetemet Wittembergben végezte el, az ott tanuló magyar diákok seniorrá választották.

Turkolly Sámuel /1691-?/

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:24

Szikszón született és itt is végezte el az elemi iskolát, majd 1703-ban a sárospataki református kollégiumba iratkozott be. Amikor 1709-ben befejezte tanulmányait azonnal csatlakozott a kurucokhoz, de a szatmári béke megkötése után elhagyta az országot és Moszkvába ment. Találkozott Nagy Péter cárral, és megtanult oroszul. Belépett az orosz hadseregbe, ahol igen gyorsan emelkedett a ranglétrán.

Vécsey Tamás /1839-1912/

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:23

Szikszói születésű, nemzetközi hírű jogtudós, történész. Szikszón kezdte meg tanulmányait, és egészen 1852-ig itt is tanult, de a nagy tűz a gimnázium épületét sem kímélte, így ekkor átiratkozott a miskolci gimnáziumba, majd a nagyhírű eperjesi középiskolába.

A város története

Városunk » Település2008. 06. 22. 16:21

Noha a város első írásos említése csak a XIII.-XIV. század fordulójának időszakából származik, a régészeti kutatások kimutatták, hogy Szikszó és vidéke már nagyon korán benépesedett.

1848-as szikszói ütközet

Városunk » Szikszói csaták2008. 06. 22. 16:19

1848 telén a Schlick vezette osztrák seregek fölényben voltak a magyar honvédséggel szemben, ezért nagyon nehéz volt megállítani az előrenyomulásukat.

1679-es Thököly vezette ütközet

Városunk » Szikszói csaták2008. 06. 22. 16:18

1678-ban az elégedetlen végvári vitézek, jobbágyok, kisnemesek élére az akkor 21 éves Thököly Imre állt, és ezzel új lendületet kapott a felvidéki tiltakozó mozgalom. Igazi nagy tekintélyt a szikszói győzelemmel szerzett magának a fiatal hadvezér, és ezt követően a mozgalomból egy nagyszabású Habsburg-ellenes háború bontakozott ki.

1588-as törökök elleni csata

Városunk » Szikszói csaták2008. 06. 22. 16:17

Noha Szikszót, mivel nem volt hadászati jelentősége, nem foglalták el a törökök, azt elvárták, hogy rendszeresen adót fizessen nekik a város. Mivel a szikszóiak rendszeresen megtagadták az adófizetést, a törökök többször is feldúlták városukat. 1588-ban Szikszónak már 1,000 arany tartozása volt, ezért a budai basa büntető-adóbehajtó hadjáratot szervezett. A hatezer lovast és ugyanennyi gyalogost Kara Ali bég, a fehérvári parancsnok először Putnok ellen vezette, majd, miután azt nem tudta bevenni, Szikszó irányába indult.

1588-as emlékmű

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:07

1988-ban, Rákóczi Zsigmond győzedelmes csatájának 400 éves évfordulóján állították. A tábla diszkréten megbújik a templom falának árnyékában.

48-as emlékmű

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:06

1930-ban építették, és eredetileg országzászlónak szánták. A II. világháború után levették róla a turult, a kettőskeresztet, valamint a Nagy-Magyarországot ábrázoló térképet, helyettük a 100 éves évfordulón 1948-49-es emléktáblát helyeztek el.

Bethánia kastély

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:05

Miskolcról a határ felé (Kassára) menet, a Kassai út bal oldalán magas kőfal takarja a volt Csáky-Hunyady kastélyt, de az előtte elterülő park - a Bethánia kert - már látható. Az 1700-ban épült kastély utolsó tulajdonosa gróf Hunyady Lászlóné, Csáky Sarolta grófnő, aki végrendeletében egy olyan társaságnak ajánlotta, amely hajlandó leányneveléssel foglalkozni, és tanítja a szikszóiak gyerekeit.

Izraelita temető

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:04

Szikszó városában jelentős létszámú zsidó közösség élt. A II. világháborút és annak borzalmait, a holocaustot csak kevesen élték túl, de az életben maradók is szinte mind elhagyták Szikszót. A legyilkoltakra emlékezik a volt zsinagóga falán elhelyezett emléktábla, amelyet a város állított 1994-ben.

Magyar-hegyi borpincék

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:03

Szikszón már a XIV. század első felében meghonosodott a szőlőtermesztés és bortermelés kultúrája, és egészen a múlt század végéig, amikor a filoxéra kipusztította a teljes szőlőtőke állományt, igen jó minőségi borok készültek a vidéken.

Református templom

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:02

1387-ből származik első okirat, amelyik említést tesz egy új - a ma is álló - templom építéséről. Az oklevelet Szikszai Miklós adta ki, de az építkezés az ő életében már nem kezdődött meg, és később is párhuzamosan haladt a korábbi épület bontásával.

Római katolikus templom

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:00


Szépen gondozott, tágas kertben, a Pázmány Péter téren áll a szikszói római katolikus templom. Miután a XVI. században a gótikus templomot a reformátusok szerezték meg, a katolikusoknak sokáig nem volt kőtemplomuk. Végül Eszterházy egri püspök 1777-es tiltakozó levele nyomán lendült neki az építkezés, és 1778-ra már el is készült a templom, amelyet 1780 decemberében szenteltek fel, a Szentháromság tiszteletére. Az 1852-es tűzvészben ez is elpusztult, de a következő évre újjáépítik.