Szikszó címer
 

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.

Közérdekből nyilvános adat :a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.).

Ügyfélfogadás:
hétfőn 8.00 -12.00 óra között,
szerdán 8.00-12.00 óra és 13.00-15.00 között
pénteken 8.00-12.00 óra között.

2. Írásban a Polgármesteri Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. postai címen.

3. Elektronikusan a szikszovaros@yahoo.com címen.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:

A beérkezett közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényt iktatás után az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egységhez kell továbbítani.
A benyújtott igényeket mindig az igényelt adatokat kezelő szervezeti egység teljesíti.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Hivatal kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Hivatal értesíti.

A Hivatal az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a Hivatalhoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül a Hivatal írásban vagy - amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum másolatának költségei, amelynek összegét az igénylő kérésére a Hivatal előre közli.

Jogorvoslat:

Ha a Hivatal a közérdekű adatra vonatkozó igényt nem teljesíti, az igénylő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv. ) 21. §-ban foglalt eljárási rendnek megfelelően bírósághoz fordulhat. A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát a kezelő szerv köteles bizonyítani. A pert a megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén az Avtv. 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül az ellen a szerv ellen kell megindítani, amely a felvilágosítást megtagadta.