Szikszó címer
 

HIRDETMÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, város területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket valamint a szikszói civil szervezeteket, egyházakat, és érdekképviseleti szerveket, hogy Szikszó Város Önkormányzata a 12/2020.(I. 29.) számú határozatával a hatályos településrendezési terv módosításáról döntött.

A módosítás a város déli, jellemzően gazdasági területeit érinti, figyelembe véve a városon áthaladó nemzetközi és nagytérségi távolsági forgalom közeljövőben történő átrendeződéséből adódó hatásokat A tervezett módosítás megindításához Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város déli iparterületét az önkormányzat számára is jelentőséggel bíró beruházási célterületként kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A város déli iparterületét érintő településrendezési eszközök K-7 jelű módosításának előzetes tájékoztatási és adatkérési tervdokumentációját a LA-URBE Építésziroda Kft. elkészítette. A terv Város Önkormányzatának honlapján a www.szikszo.hu weboldalon megtekinthető.

A tervvel kapcsolatos írásbeli véleményüket, észrevételüket és javaslatukat a mellékelt adatlap felhasználásával a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon belül leadhatják személyesen a Szikszó Város Önkormányzat (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) titkárságán, vagy az önkormányzat portáján elhelyezett gyűjtőben, valamint elküldhetik postai úton és interneten a titkar@szikszo.hu címre.

A beérkezett és kiértékelt vélemények, észrevételek és javaslatok elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

                                                                                         Melléklet: partneri adatlap

Szikszó, 2020. március 23.

Sváb Antal sk.

polgármester