Szikszó címer
 

KÖZLEMÉNY A 2020/2021. ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021. nevelési évre történő ÓVODAI beiratkozás időpontja: 2020. április 2-17.  A beiratkozás az alább felsorolt esetekben szándéknyilatkozat megtételével kezdeményezhető: Elektronikusan: innen és a  www.szikszoovi.hu honlapról is letölthető szándéknyilatkozat kitöltésével és az intézmény részére történő megküldésével, a vezeto@szikszoovi.hu címre. Telefonon: 8-12 óra között a 46/596-327 vagy a 46/395-988-as telefonszámon.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi. CXC. tv 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Így a 2020. augusztus 31. napjáig 3. életévüket betöltők tekintetében áll fenn az óvodáztatási kötelezettség. Jelen helyzetben, ha a gyermek 2020. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét és szikszói lakos a szülőnek nincs teendője, a gyermek beiratkozása automatikusan megtörténik intézményünkbe.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ebben az esetben telefonon vagy emailben felvételi kérelmet szükséges benyújtani (szándéknyilatkozat.)  

A beiratkozás szándéknyilatkozat kitöltésével kezdeményezhető abban az esetben is, ha a gyermek az óvoda felvételi körzetén kívül lakik.  Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.)  Értesítés a döntésről: Az intézmény vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.  Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a óvodai szülőt. Az felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2020. április 30. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás során – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke, felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő a jegyzőnek címzett, de az intézmény vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az intézményvezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3); 38.§. a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.                        

Szikszó, 2020.03.30.                         Battáné dr. Tóth Zita, jegyző

Kapcsolódó fájlok: