Szikszó címer
 

Vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár ügyek

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény értelmében a törvényben foglaltak alapján a jogosult köteles megtéríteni a károsultnak a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muffon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét. A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek a vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.

A vadkárt a kár bekövetkezésétől - folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől - számított harminc napon belül lehet igényelni, a határidő elmulasztása estén igazolásnak van helye.

A vadkár megállapítását jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. Amennyiben a felek a szakérő személyének kiválasztásában nem tudnak megállapodni, a szakértő személyét a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője rendeli ki. A kár becslését a bejelentéstől számított 8 napon belül kell lefolytatni.

A jegyző - a szakértő vadkárbecslése alapján - az érintettek közötti egyezséget, illetőleg annak hiányát jegyzőkönyvbe foglalja, a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított harminc napon belül az a fél, aki a jegyző által kirendelt szakértő kármegállapítását nem fogadja el, polgári peres úton kérheti a kár megállapítását.

A vadkár iránti kérelemhez formanyomtatvány áll a rendelkezésre, a kérelemhez szükséges az általános, 2.200.- Ft-os illetéket leróni.

Osztály: Hatósági Osztály

Ügyintéző: dr. Lupkovics Beáta