Szikszó címer
 

Üzlet (kereskedelmi, vendéglátó, kereskedelmi szálláshely szolgáltató) működési engedélye

Az üzletek működési rendjéről valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.) Korm. rendelet értelmében a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont], külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire és a saját előállítású termékét üzletben értékesítő termelőre (a továbbiakban együtt: kereskedő) terjed ki.

A működési engedély iránti kérelmet az üzlet fekvése szerinti illetékes önkormányzat jegyzőjénél kell előterjeszteni. A kereskedelmi tevékenységet csak a jogerős működési engedély alapján és annak keretei között lehet gyakorolni. A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll a rendelkezésre.

A működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a kereskedő nevét, címét, illetve székhelyét;

b) a kereskedő cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói igazolványának számát;

c) a kereskedő adószámát, statisztikai számjelét;

d) az üzlet címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, eladóterének alapterületét (m2), kereskedelmi szálláshely, illetve vendéglátó üzlet esetében annak befogadóképességét, továbbá mozgóbolt esetében a működési területének, útvonalának jegyzékét;

e) az üzlet tulajdonosát;

f) az üzlet használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okirattal együtt;

g) az üzletkör, üzletkörök megnevezését, számát, első helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatározó fő üzletkört;

h) az üzlet elnevezését (cégfeliratát);

i) az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét, illetve mozgóbolt esetében az árusítás napjait;

j) a 4. § (1) bekezdésének fd) pontjában meghatározott tevékenységek folytatása esetében

ja) a tevékenység végzéséhez szükséges - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) értelmezésében használt - veszélyes munkaeszközöket,

jb) az üzletben, illetve a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját,

jc) a létesítendő munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.) az Mvt. értelmezése szerint, valamint műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével,

jd) az ivó- és iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat,

je) az üzemeltetéshez, illetve a létesítendő munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját,

jf) a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegő utánpótlásának módját,

jg) a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját,

jh) a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet,

ji) amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét;

k) a szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges, külön jogszabályban előírt tervdokumentumot, dokumentumokat;

l) vendéglátó üzlet esetében a kereskedő nyilatkozatát arról, hogy folytatni kívánja-e a vendéglátó üzletben - a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható- meghatározott tevékenységek valamelyikét

m) a kereskedő nyilatkozatát arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban helyszíni szemle megtartását.

- 10.000.- Ft összegű illetékbélyeg,

Új üzlet esetén az értékesíteni kívánt áruk, vagy szolgáltatások körétől függően a hivatkozott Korm. rendeletben felsorolt szakhatóságok állásfoglalásait a jegyző hivatalból szerzi be.

Az üzlet működési engedélyében történő változásokat a kereskedő köteles bejelenteni az adatváltozásnak megfelelő eljárás lefolytatása érdekében. Változásnak minősül a kereskedő nevének, cégnevének, székhelyének, statisztikai számjelének, az üzlet elnevezésének változása. Az üzlet működési engedély módosításához formanyomtatvány áll a rendelkezésre, ezen irányú kérelemhez szükséges csatolni:

- 3.000.- Ft-os illeték,

- a változást igazoló okiratot (pl.: cégbírósági végzés, stb.)

- az üzlet eredeti működési engedélye.

Az üzlet megszűnése esetén a kereskedő köteles a megszűnés időpontját bejelenteni, illetve az üzlet eredeti működési engedélyét leadni. A kereskedő ezen kötelezettségének teljesítéséhez is formanyomtatvány áll a rendelkezésére.

Osztály: Hatósági Osztály

Ügyintéző: Vályi Nagy Péter