Szikszó címer
 

Elvi engedélyezési eljárás ( Építésügyi Osztály)

Az engedélyezés feltételeinek előzetes tisztázása céljából építési tevékenység végzésére nem jogosító elvi telekalakítási, elvi építési és elvi rendeltetés-megváltoztatási engedély kérhető. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet (továbbiakban Rendelet) 24.§ (2) bekezdésében felsorolt esetekben az elvi engedély kérése kötelező.

Az elvi engedélykérelemhez mellékelni szükséges :

a) a Rendelet 5. számú mellékletében meghatározott építészeti-műszaki tervdokumentációt legalább 3 példányban, illetve az érdeket szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban,

b) tervezői nyilatkozatot,

c) külön jogszabályban előírt esetekben a tervtanács szakmai véleményét,

d) telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén

da) az érintett telkek fennálló állapotát tartalmazó ingatlan-nyilvántartási térkép 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát 1pld-ban,

db) ha az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata magassági adatot nem tartalmaz, 10%-nál nagyobb átlagos lejtés esetén külön lapon szintvonalas térképet,

dc) az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán – 4 példányban – a tervezett telekalakítás vázlatát, valamint a meglévő és – megkülönböztethető módon – a végrehajtható építési engedély szerinti építmények feltüntetését,

e) telekcsoport újraosztása esetén, valamint ha a telekalakítás során legalább nyolc építési telek keletkezik, a Rendelet 5. sz. melléklet szerinti – a kérelmező és a tervező által aláírt – telekalakítási dokumentációt legalább 5 példányban,

f) ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll. Az ügyben érdekelt szakhatóság állásfoglalását a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt.

Osztály : Építésügyi Osztály

Ügyintézők: Lipták Ferenc, Krajnyákné Sándor Mónika, Pirityné Tóth Márta