Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2014. december 18. napján (csütörtökön) 8.00 órára a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

Zárt ülésen:

 

1./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása /Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra. A pályázatok megtekinthetőek a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában./

Előterjesztő: polgármester

2./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés intézményvezetői pályázatának elbírálása /Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra. A pályázatok megtekinthetőek a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában./

Előterjesztő: polgármester

3./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról

Előterjesztő: polgármester

 

8:30 órától nyílt ülés keretében:

 

1./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázat eredményhirdetése

Előterjesztő: polgármester

2./ Az Encsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: rendőrkapitány

3./ Abakémény Kft. beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: ügyvezető

4./ A Szikszói Városi Köztemető üzemeltetőjének beszámolója 2014. január 1. és 2014. november 30. napja közötti időszakban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: üzemeltető

5./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: ügyvezető

6./ A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója

Előterjesztő: bizottság elnöke

7./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: jegyző

8./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Előterjesztő: polgármester

9./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása /Az előterjesztés 2014. december 15. napján (hétfőn) kerül kiküldésre./

Előterjesztő: jegyző

10./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 17/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

11./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 16/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

12./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

13./ Döntés a 62. év feletti szikszói lakosok részére történő „Szikszó jegy” kibocsátásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

14./ Döntés Képviselő-testületi hatáskör átruházásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

15./ Döntés az ÁSZ utóellenőrzéséhez kapcsolódó figyelemfelhívásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

16./ Tájékoztatás a Turul Provincia Nonprofit Kft. értékbecslésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

17./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő: polgármester

18./ Ellátási szerződés megkötése 2015. január 1. napjától a Szociális Missziótársulattal idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására

Előterjesztő: polgármester

19./ Döntés a Szikszó, 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

20./ Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

21./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

22./ Döntés a Szikszó 2084 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondással kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

23./ Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26 sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

24./ Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos pótmunka igény megállapításáról

Előterjesztő: polgármester

25./ Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0021 „Innovatív kezdeményezések Szikszón„ című pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó árajánlatok bekérésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

26./ Döntés a Rákóczi Leader működésével kapcsolatos likviditási keret biztosítására vonatkozóan

Előterjesztő: polgármester

27./ Döntés Szikszó Város Önkormányzati Konyha intézményének gazdasági társasággá történő átalakításáról

Előterjesztő: polgármester

 

- Egyebek

 

Szikszó, 2014. december 12.

Füzesséri József sk.

polgármester