Szikszó címer
 

SZIKSZÓ'30 NYEREMÉNYAUTÓ SORSOLÁSA - RENDEZETTEK A PÉNZÜGYI ÉS JOGI FELTÉTELEK

A hírhez mellékelt dokumentumban megtalálják a részletes sorsolási szabályzatot, feltételrendszert . A tartalmi, lényegi információk a következők:

- A játékban kizárólag szikszói lakóhellyel, a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban „Játékos”), aki 2019. január 26. 00:00 óra és 2019. december 31. 23:59 között Szikszó közigazgatási területén közösségi rendezvényeken vett részt  és a Játékos - a megjelölt időszakon belül, a  meghatározott helyen, a pályázatokat gyűjtő urnába dobja a pecsétekkel megerősített igazoló szelvényét, a programkártyát.

A programkártyákat az alábbi helyszínen található urnába helyezhetik: Inkubátorház (3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.) 2020. november 2. és 2020.december 1. napja közötti időszakban

A sorsolásra 2020. december 6. napján 14:00 órakor kerül sor.

A hivatkozott időpontban egy alkalommal kerül sorsolásra garantált nyeremény.

  1. sorsolás: 1 db BMW MINI COOPER személygépjármű

A megnevezett nyeremény ajándékutalvány formájában kerül átadásra a nyertesnek. A nyeremény a kötelező gépjármű biztosítás meglétének igazolását követően vehető át.

„Szikszó30” nyereményjáték szabályzat

a 2020. 03. 23. napján, 2020. 04. 22. napján és  2020. 09. 25. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

 

1. A játék szervezője:

Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) továbbiakban „Szervező” „Szikszó 30 nyereményjáték” elnevezéssel, Szikszó közigazgatási területén közösségi rendezvények megvalósításával nyereményjátékot hirdet (a továbbiakban „Játék”).

2. A játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A játékban kizárólag szikszói lakóhellyel rendelkező, a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban „Játékos”), aki 2019. január 26. 00:00 óra és 2019. december 31. 23:59 között Szikszó közigazgatási területén közösségi rendezvényeken vesz részt, és a megjelölt időszakon belül a Vásárló az 11. pontban meghatározott helyen a pályázatokat gyűjtő urnába dobja pályázatát.

Amennyiben a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy az ajándékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándék átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező, alkalmazottai, munkatársai és minden személyek Ptk 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott közeli hozzátartozói, illetve hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A Játék időtartama:

2019. január 26. 00:00 – 2019. december 31. 23:59, sorsolás időpontja: 2020. december 6. napja

A játékban való részvételhez a közösségi rendezvényeken való megjelenéseknek a fenti időtartamokban kell megtörténniük.

4. A Játékban való részvétel menete:

Az a látogató, aki a Szikszó 30 rendezvénysorozat keretein belül meghirdetett közösségi rendezvényeken részt vesz, és ezt a Szikszó 30 programkártyán pecséttel igazolja, jogosult részt venni a nyereményjátékban. Játékos maga dönti el, hogy részt kíván-e venni a nyereményjátékban vagy sem. Amennyiben igen, úgy szükséges kitölteni a Szikszó 30 programkártyát és annak átvételi elismervényét, amely tartalmazz a Játékos nevét, telefonszámát, e-mail címét és az azonosításhoz szükséges személyes adatait.

A részvételi adatlap kitöltésével és aláírásával a Játékos hozzájárulását adja az adatlapon szereplő személyes adatai 10. pontban foglalt adatkezeléshez, illetve azok nyilvánosságra hozatalához. a részvételi adatlap kitöltésével és aláírásával a Játékos automatikusan tudomásul veszi, és feltétel nélkül elfogadja, hogy teljes körűen megismerte a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

A Szikszó 30 programkártyát a 11. pontban meghatározott helyszíneken lévő urnába szükséges bedobni. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Kizárólag a szabályosan és teljes mértékben kitöltött részvételi adatlappal és Szikszó 30 programkártyával együtt lehet részt venni a Játékban. Azok a Pályázatok, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonható rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Sorsolások:

A sorsolásra 2020. december 6. napján 14:00 órakor kerül sor.

A hivatkozott időpontban egy alkalommal kerül sorsolásra garantált nyeremény.

  1. sorsolás: 1 db BMW MINI COOPER személygépjármű

A megnevezett nyeremény ajándékutalvány formájában kerül átadásra a nyertesnek. A nyeremény a kötelező gépjármű biztosítás meglétének igazolását követően vehető át.

A sorsolásra az e pontban rögzített napon és órában kézzel és nyilvánosan kerül sor. A sorsolást Lebonyolító végzi.

A kisorsolt nyertes Pályázat nem kerül vissza a pályázatgyűjtő urnába. A Játékos maximum 5 dbSzikszó 30 programkártyát adhat le. Minél több pályázatot ad le, annál nagyobb eséllyel indul a sorsoláson.

6. Nyeremény:

A Szervező előre meghatározza a megnyerhető nyereményt.

A nyeremény pontos megnevezése a jelen játékszabályzat 5. pontjában olvasható.

A nyertest a Lebonyolító a helyszínen mikrofonban, mindenki által jól hallhatóan hirdeti ki. Amennyiben Nyertes nem jelentkezik műsorvezetőnél 20 percen belül, úgy Szervező a részvételi adatlapon szereplő lakcímen értesíti nyereményéről. A Nyertesnek a sorsolástól számított 90 nap áll rendelkezésére jelentkezni nyereményéért Szikszó Város Önkormányzat Titkárságán (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)

Amennyiben az nem történik meg 2021. március 6. napjáig. A határidő jogvesztő. Az át nem vett nyeremény a Szervező tulajdonában marad.

Abban az esetben, ha a nyertes játékos valamilyen okból nem felel meg jelen szabályzatban foglalt tárgyi, személyi, illetve egyéb feltételeknek vagy nem tudja, illetve nem jogosult átvenni a nyereményt vagy azt visszavonja, úgy az át nem vett nyeremény a szervező tulajdonában marad.

Nyertes nyereményét személyesen, a sorsolást követően a megadott lakcímre kapott tájékoztató szerint, 2021. március 6. napjáig veheti át.

A játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény határidőben történő átvétele érdekében. amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét határidőn belül tudja biztosítani, az átvételi időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a játékosra nézve jogvesztő.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyeremény kézpénzre vagy egyéb nyereményre át nem váltható.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény eljuttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A megrongált vagy rosszul olvasható pályázattal nem lehet részt venni a játékban, így azok utólag kizárhatók.

 

7. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

8. Információ a játékról:

A hivatalos játékszabályzat megtalálható a 11. pontban megtalálható helyszínen meghatározott gyűjtő urna mellett, Szikszó Város Önkormányzat Titkárságán (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.), illetve azt a Szervező az www.szikszo.hu honlapján is közzéteszi.

A játékról információ található a játékot népszerűsítő anyagokon (pl. sajtóhirdetés, szórólap, POS anyagok, plakát, stb.), de szervező kifejezetten felhívja a játékosok figyelmét, hogy az ezekben leírtak nem minősülnek a Szervező részéről tett ajánlattételnek.

A játék ideje alatt a Szervező információs e-mail címet üzemeltet info@szikszo.hu melyen a megküldött megkeresések 5 (öt) munkanapon belül kerülnek megválaszolásra.

A Szervező minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 (öt) év elteltével töröl.

9. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok (adatvédelem):

Az adatkezelés célja: a szervező Szikszó Város 30. születésnapjának alaklámából szervezett nyereményjátékban való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatala, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím és további adatok, valamint a nyertes játékosok esetén cím, anyja neve, a kitöltés dátuma az átvételi elismervényen.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az átvételi elismervény tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

1. a nem nyertes játékosok adatai az utolsó sorsolást követően haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek,

2. a nyertesektől az átvételi elismervényen felvett adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) év.

Nyilvánosságra hozatal: A lebonyolító nyilvános sorsolásán

Adatkezelő:

Név: Szikszó Város Önkormányzata

Székhely: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Törzsszám: 725723

Adószám: 15725723-2-05

Játékosok jogai az adatkezeléssel kapcsolatban:

• a Játékosoknak joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek.

• A Játékos kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését.

• A megadott személyes adatai törlését bármely Játékos kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Szervező, illetve Lebonyolító a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni.

• Játékos kérheti az adatkezelés korlátozását.

• Játékos kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a Szervező, az info@szikszo.hu elérhetőségén e-mail üzenetben fogadja.

A személyes adatok jogellenes kezelésének észlelése esetén kérjük, értesítsék a Szervezőt a következő e-mail címen: info@szikszo.hu

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.). Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot bármikor egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse és nyertes, illetve pótnyertes hirdetése nélkül, bármely okból, bármikor lezárja. A játékszabályzat esetleges módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező a fent említett csatornán minden Játékos számára elérhető módon közzéteszi.

10. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

11. Szikszó 30 programkártya gyűjtő helyszínek

A programkártyákat az alábbi helyszínen található urnába helyezhetik:

  • Inkubátorház (3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.) 2020. november 2. és 2020.december 1. napja közötti időszakban

12. Egyebek

A Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a Pályázat bekerült a 11. pontban meghatározott helyszínen található gyűjtő urnába. A Játékkal kapcsolatos e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervező mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Nyereményjátékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.).

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonhatja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Jogi út kizárva.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Játékkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékos tudomásul veszi, hogy Szervező a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a nyeremények értesítése során a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért, hibákért nem vállal felelősséget.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Szikszó, 2020. szeptember 25.

Szikszó Város Önkormányzata                 Szervező

Kapcsolódó fájlok: