Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2010. november 12-én (pénteken) 13.00 órára a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat épületében tartandó ülésére összehívom.

NAPIREND:

1./ Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása
Előterjesztő: polgármester

2./ Szikszói Ipari Park Kft. egyszerűsített éves beszámolója
Előterjesztő: ügyvezető

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Előterjesztő:

4./ Szikszó Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2010.(II.17.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

5./ A polgármester és az alpolgármester költségátalányának megállapítása
Előterjesztő: bizottsági elnök

6./ Együttműködési Megállapodás Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat között
Előterjesztő: polgármester

7./ Együttműködési Megállapodás Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat között
Előterjesztő: polgármester

8./ Együttműködési Megállapodás Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat között
Előterjesztő: polgármester

9./ Szikszó Város Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: polgármester

10./ Pályázati kiírás az aljegyzői állás betöltésére
Előterjesztő: polgármester

11./ Döntés az „Inkubátorház létesítése Szikszón” című pályázat folytatásáról
Előterjesztő: polgármester

12./ Vállalkozási szerződés elfogadása a szikszói ravatalozó engedélyezési és kiviteli tervének módosításáról
Előterjesztő: polgármester

13./ Megbízási Szerződés megkötése a szikszói óvoda épületének korszerűsítése és bölcsődei férőhely kialakítása című pályázat közbeszerzési szakértői és projektmenedzsmenti feladatainak teljes körű elvégzésére
Előterjesztő: polgármester

14./ A Szikszó, Kossuth út ivó- és bekötő vezeték javítására a TURUL Provincia Nonprofit Kft-vel kötött Megbízási Szerződés utólagos jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester

15./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületéből új delegált kijelölése a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába
Előterjesztő: polgármester

16./ A Szepsi Iskola és Könyvtár 2010/2011. tanévre engedélyezett osztálylétszámának módosítása
Előterjesztő: polgármester

17./ Fenntartói hozzájárulás a Szepsi Iskola és Könyvtár pedagógiai programjának módosításához
Előterjesztő: polgármester

18./ Szikszó Város Önkormányzatának tulajdonában álló TURUL Provincia Kft. ügyvezetői tisztségének pályázati kiírása
Előterjesztő: polgármester

19./ Villamos energia vásárlási szerződések megkötése
Előterjesztő: polgármester

20./ Közvilágítási szerződés megkötése
Előterjesztő: polgármester

21./ Szikszó Város Önkormányzatának tulajdonában álló gépjármű értékesítése
Előterjesztő: polgármester

22./ Az RFT (Regionális Fejlesztési Tanács) előzetes jóváhagyásának megkérése a Szikszó, Szent Anna u. 6. sz. alatt lévő épület bérbeadásához
Előterjesztő: polgármester

23./ Szikszó Város Önkormányzatának kötvény kibocsátása
Előterjesztő: polgármester

24./ A Geokomplex Kft-vel szembeni kártérítési eljárás kezdeményezése
Előterjesztő: polgármester

25./ Árvízi adományok elosztására munkacsoport létrehozása
Előterjesztő: polgármester

26./ Megállapodás megkötése az Egészséges Abaújért Alapítvánnyal
Előterjesztő: polgármester

27./ Szikszó Város Önkormányzata és társult települések, valamint a Szatev Zrt. közötti koncessziós szerződés érvénytelensége
Előterjesztő: polgármester

28./ „Karolai” Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester

29./ Szikszó, Csokonai utcai lakosok kérelme
Előterjesztő: polgármester

30./ A képviselők, és a képviselő-testületi bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 22/2002.(XII.13.) számú rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: jegyző

- Egyebek

Szikszó, 2010. november 5.

Füzesséri József sk.
polgármester