Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2010. december 10-én (pénteken) 13.00 órára a volt Petőfi Sándor Művelődési Központ (Szikszó, Rákóczi Ferenc út 33.) épületében tartandó ülésére összehívom.

NAPIREND:

1./ A 2010. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztató
Előterjesztő: polgármester

2./ Az 5/2010.(II.17.) számú költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

3./ Szikszó Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójának tervezete
Előterjesztő: polgármester

4./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/1998.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

5./ Szikszó városban az ivóvíz és szennyvízvezeték hálózatra történő csatlakozási díjak meghatározásáról szóló 17/1998.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

6./ Az építményadóról szóló 1/1995.(I.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

7./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

8./ A temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 11/2007.(VI.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

9./ A közterületek használatáról szóló 16/2005.(XII.11.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

10./ A víz- és csatornadíj megállapításáról szóló 16/1998.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

11./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 2/1994.(I.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

12./ Az étkezési norma 2011. január 01-től történő emelése
Előterjesztő: polgármester

13./ Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása
Előterjesztő: polgármester

14./ A képviselő-testület 2011. évi munkatervének megállapítása
Előterjesztő: polgármester

15./ Az Abaúj Leader Egyesület működésével kapcsolatos törvényességi felügyeleti vizsgálat eredménye
Előterjesztő: polgármester

16./ Hozzájárulás a „Szikszói Kistérségi Központi Ügyelet létrehozása” című pályázat ismételt benyújtásához
Előterjesztő: polgármester

17./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. ügyvezető állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: polgármester

18./ Dunaveczki István személygépkocsi vásárlási kérelme
Előterjesztő: polgármester

19./ Szezám Szikszó Kft. üzletrész eladása
Előterjesztő: polgármester

20./ Az ÉMOP-2010-3.1.2./F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója tárgyú pályázat benyújtására vonatkozó megbízás
Előterjesztő: polgármester

21./ Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken című pályázat benyújtása
Előterjesztő: polgármester

22./ KEOP 1.2.0/B sz. pályázathoz saját forrás biztosítása
Előterjesztő: polgármester

23./ A beszámoló összeállításával kapcsolatos követelmények meghatározása
Előterjesztő: polgármester

24./ A költségvetés összeállításával kapcsolatos követelmények meghatározása
Előterjesztő: polgármester

25./ Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása a 2011. évre
Előterjesztő: polgármester

26./ A közfoglalkoztatás 2011. évi változásai
Előterjesztő: polgármester

27./ Lóska Kálmánné szikszói lakos kérelme
Előterjesztő: polgármester

17.00 órától 19.00 óráig KÖZMEGHALLGATÁS

Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: jegyző

- Egyebek

Szikszó, 2010. december 03.

Füzesséri József sk.
polgármester