Szikszó címer
 

Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítésére

Szikszó Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 2/2004. (II.16.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Szikszó Város Önkormányzata, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Tel.szám: 46/596-444

Fax szám: 46/596-211

2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós, versenytárgyalásos.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Szikszó külterület 025/3 hrsz.-ú ingatlanból megosztás után 025/6 hrsz.-ú „út, parkoló, ipari terület” 4407 m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan per, teher és igénymentes.

Az ingatlan induló ára: 14.500.000 Ft

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 100.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Polgármesteri Hivatal Pénztárába kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

Ha a pályázat nyertese - vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó - az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

6. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

- a versenytárgyaláson 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

- gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a versenytárgyaláson.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Szikszó Város Polgármesteri Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. szám alatt (I. emelet, jegyzői iroda)

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag. A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Szikszó, külterület 025/6 hrsz-ú 4407 m2 alapterületű ingatlan megvételére”

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó nevét, címét

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról

(bruttó egyösszegű megajánlást kér a kiíró),

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

- a biztosíték megfizetésének igazolása.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2012. november 30. (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük), nyilvános bontásának ideje: 2012. december 3. Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. jegyzői tárgyaló

Az ajánlattevők között azonos ajánlattétel esetén a jelenlévők között versenytárgyalásra kerül sor.

12. A nyilvános bontás és a versenytárgyalás ideje, helye:

2012. december 3. du. 17.00 óra Szikszó Polgármesteri Hivatalában (Szikszó, Kálvin tér 1.). A nyilvános bontás és a versenytárgyalás rendkívüli bizottsági ülés keretén belül történik.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Füzesséri József polgármesternél, az 46/596-444 vagy az 46/596-450 telefonszámon.

15. Pályázatok elbírálása:

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 2/2004. (II.16.) számú rendelet 11.§-a alapján a Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg a pályázatokat és javaslata alapján Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. Azonos ajánlattétel esetén az a pályázó részesül előnyben, aki nagyobb mértékű előleget ajánl fel. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

16. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.szikszo.hu), az Észak-Magyarország napilapban, valamint a helyi kábeltelevízióban kerül meghirdetésre.

Szikszó Város Önkormányzata