Szikszó címer
 

Pályázati felhívás - Önkormányzati üzletrész értékesítése

zikszó Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 23/2012. (XI.30.) számú rendelet számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

 

Szikszó Város Önkormányzata, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Tel.szám: 46/596-444

Fax szám: 46/596-211

 

2. A pályázat célja:

 

Önkormányzati üzletrész értékesítése.

 

3. A pályázat jellege:

 

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

4. Pályáztatásra kerülő üzletrész adatai:

 

Turul Provincia Városüzemeltetési- és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 73.010.000 Ft névértékű, 49%-os üzletrésze.

 

Az üzletrész induló ára: 102.000.000 Ft

 

5. Pályázati biztosíték:

 

Az üzletrész tulajdonjogára pályázni 1.000.000 Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárába kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

 

6. Pályázati feltételek:

 

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

  • a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát bemutatni

  • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

 

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

 

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. szám alatt (I. emelet, jegyzői iroda)

 

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

 

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag. A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Turul Provincia Nonprofit Kft. üzletrész megvételére”

 

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:

 

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg, illetve szikszói bejelentett lakhellyel vagy szikszói székhellyel, telephellyel rendelkezik.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 8. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legmagasabb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

 

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

 

  • pályázó nevét, címét

  • a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

  • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról

  • (bruttó egyösszegű megajánlást kér a kiíró),

  • a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

  • a biztosíték megfizetésének igazolása.

 

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

 

2015. június 22. 10.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük)

 

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

 

2015. június 22. 13.00 óra a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikszó, Kálvin tér 1.). A nyilvános bontás rendkívüli bizottsági ülés keretén belül történik.

 

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

 

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

 

 

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

 

Füzesséri József polgármesternél, az 46/596-444 vagy az 46/596-445 telefonszámon.

 

15. Pályázatok elbírálása:

 

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 23/2012. (XI.30.) számú rendelet 3.§ (11) a) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg a pályázatokat és javaslata alapján Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

 

16. Egyéb információ:

 

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.szikszo.hu), valamint a helyi kábeltelevízióban kerül meghirdetésre.

A gazdasági társaság tulajdonában lévő ingóságokat és ingatlanokat tartalmazó melléklet kikérhető a Szikszói Közös Önkormányzati Hivataltól (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)

 

 

Szikszó Város Önkormányzata