Szikszó címer
 

Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítése

Szikszó Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 23/2012. (XI.30.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

 

Szikszó Város Önkormányzata, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Tel.szám: 46/596-444

Fax szám: 46/596-211

 

2. A pályázat célja:

 

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

 

3. A pályázat jellege:

 

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

 

Szalonna belterület 2023 helyrajzi számú „kivett oktatási központ” megnevezésű 7943 m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan per, teher és igénymentes, teljesen közművesített.

 

Az ingatlan induló ára: 24.000.000 Ft

 

5. Pályázati biztosíték:

 

Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 4.000.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárába kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

Ha a pályázat nyertese - vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó - az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

 

6. Pályázati feltételek:

 

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

- a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

- gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

 

 

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

 

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. szám alatt (I. emelet, jegyzői iroda)

 

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

 

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Szalonna belterület 2023 hrsz-ú 7943 m2 alapterületű ingatlan megvételére”

 

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:

 

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

 

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

 

- pályázó nevét, címét

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról

(egyösszegű megajánlást kér a kiíró),

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

- a biztosíték megfizetésének igazolása.

 

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

 

2015. július 3. 10:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük), nyilvános bontásának ideje: 2015. július 6. Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. jegyzői tárgyaló

 

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

 

2015. július 6. 6.45 óra a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikszó, Kálvin tér 1.). A nyilvános bontás rendkívüli bizottsági ülés keretén belül történik.

 

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

 

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

 

Füzesséri József polgármesternél, az 46/596-444 vagy az 46/596-445 telefonszámon.