Szikszó címer
 

Pályázati kiírás

Szikszó Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 2/2004. (II.16.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Szikszó Város Önkormányzata 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Tel. szám: 06-46/596-444
Fax szám: 06-46/596-211
 

2. A pályázat célja:
Önkormányzati ingatlan értékesítése.
 

3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egy fordulós, versenytárgyalásos.
 

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan:
Szikszó belterület, 86. hrsz.-ú, „lakóház, udvar, gazdasági épület”, 882 m2 területű ingatlan. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes, teljes közműre való csatlakozás biztosított.
Az ingatlan induló ára: 7.000.000.- Ft.
 

5. Az értékesítés feltételei:
- Az ingatlan vételi jogára pályázni 200.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Polgármesteri Hivatal Pénztárába kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.
- Ha a pályázat nyertese - vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.
A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.
- Az épület bontása, építési telek kialakítása folyamatban van. Az épület utcai homlokzata helyi védelem alatt áll.
 

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
 

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani, amelyből egy példányt minden oldalán aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag.
 

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.
A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést.
 

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról ( bruttó egyösszegű megajánlást kér a kiíró ),
- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
- a biztosíték megfizetésének igazolása.
 

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2009. március 20.( a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük), nyilvános bontásának ideje: 2009. március 23.
Helye: Szikszó Város Polgármesteri Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. szám alatt.
 

11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
 

12. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:
Pirityné Tóth Márta Építésügyi Osztály vezetőjénél a 06-46/596-451-es telefonszámon.
 

13. Pályázatok elbírálása:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 2/2004. (II.16.) számú rendelet 11.§-a alapján a Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg a pályázatokat és javaslata alapján Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.
 

14. Egyéb információ:
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

 

 

Szikszó Város Önkormányzata