Szikszó címer
 

Rendeletek

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 4/2013.(III.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról - 5/2015.(III.27.)

Városháza » Rendeletek

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el:

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről az azt módosító 5/2015.(III.27.) számú rendelettel egységes szerkezetben

Városháza » Rendeletek

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el:

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 28/2011.(XII.02.) számú önkormányzati rendelet módosításáról - 3/2015.(II.19.)

Városháza » Rendeletek

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 132.§ (4) bekezdésében és 134/E. §-ban kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8.a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A szociális ellátások helyi szabályairól az azt módosító 3/2015.(II.12.) számú rendelettel egységes szerkezetben

Városháza » Rendeletek

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Sztv.) kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az egyének és családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése céljából az alábbi rendeletet alkotja:

Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Városháza » Rendeletek

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Városháza » Rendeletek

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésében, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében a településképi véleményezési eljárás részletes szabályairól a következő önkormányzati rendeletet alkotja.

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015.(II.19.) számú rendelete Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Városháza » Rendeletek

Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: