Szikszó címer
 

A gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról

 

SZIKSZÓ VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/1997.(XI.14.) sz. R E N D E L E T E a módosításokkal egységes szerkezetben A gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról

 

Szikszó Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. számú törvény, valamint annak végrehajtására vonatkozó, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) számú Korm. rendelet végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Szikszó Város közigazgatási területén élő és állandó lakóhellyel, vagy csak tartózkodási hellyel rendelkező gyermekre és fiatal felnőttre, valamint szüleire.

Pénzbeli ellátások
2.§10)
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

2/A.§10)

3.§
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(1) A rendkivüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbirálására a Képviselőtestület jogosult.

(2) Rendkivüli gyermekvédelmi támogatásban részesithető az a gyermeket gondozó család, mely
- időszakosan létfenntartási gondokkal küzd (szülő munkanélkülivé, keresőképtelenné válik, nyugdijba vonul, kórházi ápolás, tartós orvosi kezelés alatt áll, a gyermek vagy szülő ellá-
tatlan, stb.) vagy
- létfenntartást veszélyeztető rendkivüli élethelyzetbe került és más módon nem tud gondoskodni a gyermek eltartásáról, illetve
- alkalmanként jelentkező többletkiadások (kapcsolattartás elősegitése, útiköltség, csomagküldés, iskoláztatás költségei, stb.)
miatt anyagi segitségre szorul.

(3)1) Nem jogosult rendkivüli gyermekvédelmi támogatásra az a család, ahol az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdijminimum 150 %-át meghaladja.

(4) A támogatás mértékét úgy kell megállapitani, hogy az igazodjon a támogatott anyagi és szociális helyzetéhez, valamint az adott élethelyzetben tényleges támogatást jelentsen.

(5) A támogatás - élethelyzettől függően - elsősorban természetben, de pénzben is nyújtható. A természetben nyújtott ellátási forma elsősorban élelmiszer, ruházat, tankönyv- és tanszerellátás támogatása, gyermekintézmények étkezési téritésének dijkedvezménye, kollégiumi térítési dij, tandij, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő téritési dij, illetve egyéb ellátás (gyógykezelés, utógondozás, speciális iskolai ellátás, ezzel járó utazási költségek, TB. által nem támogatott gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, tápszerek, vizsgadijak, továbbtanulással kapcsolatban felmerült költség, tanulmányutak, stb.) kifizetésének átvállalása.

(6) A rendkívüli támogatás iránti igényt a Szikszó Városi Óvoda, Családsegítő, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálatnál kell benyújtani, az e célra rendszeresített kérelem és nyilatkozat kitöltésével, a megfelelő igazolásokkal együtt.10)

(7) A kérelmező köteles a rendkívüli élethelyzet tisztázásához szükséges iratokat, információkat rendelkezésre bocsátani, azt igazolni.

(8) A Szikszó Városi Óvoda, Családsegítő, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat a benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódiságát a kérelem elbirálását megelőzően környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenőrzi.10)

(9) A támogatás odaítélésének feltétele az, hogy a szülő (törvényes képviselő) a családsegitő szolgálattal, vagy amennyiben aktív korú, s munkaviszonyban nem áll, a munkaügyi központ kirendeltségével együttműködjön.

4.§ 6)11) 12) 13)
Kétgyermekes családok étkezési támogatása

Gyermekek étkezési támogatása
(1) Azon szikszói állandó lakóhellyel rendelkező családok gyermekei részére, akik a szikszói székhelyű intézményekkel (Bethánia Óvoda, Szikszói Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat, illetőleg a Szepsi Iskola és Könyvtár) állnak jogviszonyban, az Önkormányzati Konyha Gyermekélelmezésnél étkeznek, és a Gyvt. 148. § (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményben nem részesülnek, valamint a család jövedelme a (2) bekezdésében meghatározott értékhatárt nem haladja meg, gyermekenként a (3) bekezdésben meghatározottak szerint térítési díj kedvezményben részesülnek.
(2) Kedvezményre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(3) A kedvezmény mértéke:

A család egy főre eső jövedelme (Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a) Kedvezmény mértéke a térítési díj %-ában
0 - 80 100
81 - 90 90
91 - 100 80
101 - 110 70
111 - 120 60
121 - 130 50
131 - 140 40
141 - 150 30
151 - 200 20

 

5.§ 6)

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 1997. november 14-én lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem birált ügyekben alkalmazni kell.
(2)1) Hatálybalépésével egyidejűleg Szikszó Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról szóló módositott és kiegészitett 9/1993 (VII.8.) számú rendelete 39/A §-a (1)-(2) bekezdése hatályát veszti.

Panyik József sk. Dr. Molnár Erzsébet sk.
polgármester jegyző


1) Megállapította: 2/1998.(II.02.) sz. rendelet, hatályos 1998. február 02.-től, de rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
2) Megállapította: 13/2000.(VII.31.) sz. rendelet, hatályos 2000. július 31.-től, de rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
3) Megállapította: 29/2000.(XI.27.) sz. rendelet, hatályos 2000. november 27.-től, de rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
4) Megállapította: 15/2002.(XI.13.) sz. rendelet, hatályos 2002. november 13.-tól, de rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
5) Megállapította: 21/2002.(XII.13.) sz. rendelet, hatályos 2002. december 13.-tól, de rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
6) Megállapította: 3/2003.(V.5.) sz. rendelet, hatályos 2003. május 05.-től, a rendelet 1.§-ában meghatározott támogatás 2003. január 01. napjától jár, a támogatási összeg - az intézményi térítési díj 50%-a gyermekenként - így a 2003. január, február, március és április hónapokban az igénybevett étkezések figyelembe vételével a jogosultak részére pénzbeli támogatásként kerül kifizetésre.
7) Megállapította: 4/2004.(II.16.) sz. rendelet, hatályos 2004. február 16.-tól, a rendelet 1.§-ában meghatározott támogatás 2004. január 01. napjától jár.
8) Megállapította: 10/2005.(VI.17.) sz. rendelet, hatályos 2005. szeptember 01-től.
9) Megállapította: 23/2005.(XII.12.) sz. rendelet, hatályos 2006. január 01-től.
10) Megállapította: 5/2006.(V.26.) sz. rendelet, hatályos 2006. május 26-tól.
11) Megállapította: 17/2007.(IX.12) sz. rendelet, hatályos 2007. szeptember 12-től.
12) Megállapította: 5/2011.(II.15.) sz. rendelet, hatályos 2011. március 1-től
13) Megállapította: 6/2011.(III.01.) sz. rendelet, hatályos 2011. március 1-től