Szikszó címer
 

A helyi természeti értékek, tájak, biológiai sokféleségének általános védelméről

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006.(IX.29.) számú RENDELETÉNEK 2006.szeptember 29. napjától hatályos szövege

A helyi természeti értékek, tájak, biológiai sokféleségének általános védelméről


Szikszó Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának korábbi javaslatára a helyi természeti értékek és területek megóvása, az élővilág és az élőhelyek védelmezése, és működőképességük fenntartása érdekében a természet védelméről szóló, módosított és kiegészített 1996. évi LIII törvény 24.§ (1) bek. b.) pontjában foglalt fennhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben - a következő rendeletet alkotja:

Általános szabályok

1. §

A védetté nyilvánítás célja

(1) A védetté nyilvánítás célja a természeti értékek károsodásának megelőzése,
elhárítása, az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, a
jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása.
(2) Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet 2. §-ában
felsorolt a város határában lévő egyes természeti területeket védetté nyilvánítja.

2. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a következő területekre terjed ki:

A Nagyér területén:
091 árok Hrsz: 1, 289 hektár

Földutakat kísérő gyepekre a Hernád völgyi határrészekben:
0109 út, Hrsz. 1,5752 hektár;
0111 út Hrsz. 2,9162 hektár, a 0115 út csatlakozásától déli irányba;
095 út Hrsz. 2,7822 hektár
0103 Hrsz út 3,8802 hektár
099 Hrsz út 5,7249 hektár
089 Hrsz. út, árok, 2,7453 hektár A térképen jelzett ároktól délre.

A Hernád folyót kísérő ligeterdőkre és gyepekre

090/ b, Hrsz. gyep, 2, 5883 hektár
090/c Hrsz. erdő, 1,7316 hektár
0100/15, Hrsz. gyep, 0, 2263 hektár
0100/2, Hrsz. Épület (jelenleg gyep és erdő) 0,0864 hektár
0100/10, Hrsz. erdő 0,1997 hektár
0100/8 Hrsz. erdő, 7,0469 hektár
0104/ 3, Hrsz. út, 0,3352 hektár
0104/4, Hrsz. erdő, 1,3581 hektár
0104/5, Hrsz. gyep, 0,8436 hektár
0104/6, Hrsz. árok, 0,1975 hektár
0104/7, Hrsz. gyep, 0,9303 hektár

Gyep területre (Malom pásti legelő egy része):
0122/r Hrsz. gyep, legelő 17,2178 hektár.

Határsövényekre és földutakat kísérő gyepekre a Magyar hegyen:
0137 Hrsz. út 0,4111 hektár

0107 Hrsz. út mentén a következő területek:
6114, Hrsz. gyümölcsös 0,0518 hektár
6115, Hrsz. gyümölcsös 0,0050 hektár
6118, Hrsz. gyümölcsös 0,0050 hektár
6119, Hrsz. gyümölcsös 0,0025 hektár
6122, Hrsz. gyümölcsös 0,0025 hektár
6123, Hrsz. gyümölcsös 0,0014 hektár
6126 Hrsz. gyümölcsös 0,0004 hektár
A víztoronytól északra a
4287/1, Hrsz kert 0,0108 hektár
4287 /2, Hrsz. kert 0,0230 hektár
4287/3 Hrsz. kert 0, 0250 hektár

A Magyar hegy nyugati szegélyén
0146 Hrsz. út 1,3498 hektár.

Határsövényekre és földutakat kísérő gyepekre a Felhábor Frank hegy domb- soron
0168/6 Hrsz. terület nyugati (szeméttelep felé eső) végéből 250 méteres sáv.
0171/b Hrsz. Erdő 0,6404 hektár
0172 Hrsz. út 0,2540 hektár.

Örménygyökér lelőhely
0174/5 Hrsz. gyep 0,5540 hektár
0174/3 Hrsz. gyep, 2,4577 hektár
0174/1 Hrsz. gyep, 1,0376 hektár
0175/2 Hrsz. erdő 0,9418 hektár

09/B Hrsz. erdő 0,5378
011/8 Hrsz. út 0,1476 hektár.
07/5 Hrsz. gyep, 0,8279 hektár

034 Hrsz. út mindkét oldala, Sajópálfala-Sajóvámos közigazgatási határától
Sajópálfala-Arnót közigazgatási határai között.

018/4,5, Hrsz. árok 0,2540 hektár
026/1 Hrsz. erdő, 0,6335 hektár

(2) A természeti értékek nyilvántartása és ingatlan-nyilvántartási bejegyzése a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének feladata.

(3)A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, és ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, és a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A helyi védelem alatt állóterületek védelme.

3. §

(1)A helyi védettséget élvező területeken tilos bármiféle szemét, hulladék, növényvédő szer elhelyezése.

(2)A helyi jelentőségű természetvédelmi területeken Szikszó Város jegyzőjének engedélye szükséges:

a terület bármely részének feltöréséhez, a művelési ág megváltoztatásához,
gyep, avar, bozót vagy bármely más növényzet égetéséhez, erdősítéshez, illetve fa kivágásához és telepítéséhez,

kutatás, gyűjtés, és kísérletek végzéséhez,

közösségi és sportesemények rendezéséhez,

bármilyen létesítmény építéséhez.

(3) Az engedélyek kiadása előtt kérni kell az Észak Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamint Szikszó Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának véleményét.

(4) Jelen rendelet 2 § (1) pontjában nem szabályozott egyéb, a természeti értékek és a természeti területek védelmével kapcsolatos eljárások esetén a módosított és kiegészített 1996. évi LIII. tv. 21. és 38. §-aiban leírtak szerint kell eljárni.

(5) Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokra az az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. rendelkezéseit a módosított és kiegészített 1996. évi LIII. Tv-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Támogatás és kártalanítás
4. §

(1) A helyi védelemmel kapcsolatos támogatásokra és kártalanításokra a módosított és kiegészített 1996. évi LIII. tv. 71. § előírásai érvényesek.

Kezelési tervek
5. §

(1) A 30/2001.(XII.28.) KöM rendelet értelmében jelen helyi védelmi rendelethez kezelési terv is készül. (1.sz.melléklet) A kezelési terv három részből áll. Ezek a következők:

1. A helyi védett területek megnevezése, elhelyezkedése térkép melléklettel.
2. A helyi védett területek NATURA 2000 és országos védelemre tervezett részei
3. A területek természeti értékeinek leírása és általános kezelési irányelvei.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.1. sz. melléklet
Kezelési terv
Szikszó Város helyi védelem alatt álló természeti területeihez.

1. A területek megnevezése és elhelyezkedése.

A Szikszó város határában természeti értékeket rejtő és helyi védettségre jelölt határrészeket 24 kisebb-nagyobb területre lehet osztani (lásd térkép melléklet). Ezek egyenkénti megnevezése, illetve a területek hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái a következők. Az alábbi felsorolásban a sorszám az 1:25 000 léptékű térkép mellékleten jelzett számot, az X és Y a megfelelő EOV koordinátákat jelzi.

1. Nagyér déli része. Hrsz: 091, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533800 Y=449800

2. Hernádmenti ligeterdők (déli rész). Hrsz: 090/b, c, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533825 Y=449915

3. Hernádmenti ligeterdők (középső rész). Hrsz: 100/2, 8, 10, 15, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533820 Y=449860

4. Hernádmenti ligeterdők (északi rész). Hrsz: 104/3, 4, 5, 6, 7, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=539890 Y=449925

5. Malompásti macskaherés legelő. Hrsz: 0122/r, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=534075 Y=449585

6. Hernádmenti dunai szegfűs gyepek (Nagyréti út). Hrsz: 0109, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533800 Y=449690

7. Hernádmenti dunai szegfűs gyepek (Aszalói út). Hrsz: 0111, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533950 Y=449755

8. Hernádmenti dunai szegfűs gyepek (Galagonyás út). Hrsz: 095 Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533990 Y=449835

9. Hernádmenti dunai szegfűs gyepek (Méhész szögi út). Hrsz: 0103, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533880 Y=449830

10. Hernádmenti dunai szegfűs gyepek (Vízimalom út). Hrsz: 099, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533820 Y=449800

11. Magyarhegyi macskaherés mélyút. Hrsz:0137, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=534212 Y=449500

12. Magyarhegyi törpemandulás. Hrsz:6114, 6115, 6118, 6119, 6122, 6123, 6126, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=534262 Y=449540
13. Bontai törpemandulás. Hrsz: 4287/1, 2, 3, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=534230 Y=449460

14. Vámosi úti macskaherés. Hrsz: 0172, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=534170 Y=449235
15. Felhábori macskaherés és pusztai meténges Hrsz: 09/B, 07/5, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=534030 Y=449270

16. Groznik dűlői macskaherés. Hrsz: 011/8, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=534000 Y=449260

17. Heling dűlői macskaherés. Hrsz: 018/4, 5, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533910 Y=449285

18. Kövecses dűlői macskaherés. Hrsz: 026/1, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533830 Y=449295

19. Berceli macskaherés. Hrsz: 0168/6 terület nyugati végéből 250 méteres sáv. Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=534255 Y=449215

20. Vámosi úti örménygyökéres és macskaherés gyepek. Hrsz: 0174/5; 0174/1,3; 0175/2, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=534112 Y=449215

21. Pálfalai határút törpemandulás. Hrsz: 034 út Sajópálfala-Sajóvámos közigazgatási határától Sajópálfala-Arnót közigazgatási határáig. Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533915 Y=449205

22. Hernádmenti dunai szegfűs gyepek. (Ócsanálosi út). Hrsz: 089, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=533755 Y=449725

23. Vámosi úti törpemandulás. Hrsz: 0171/b, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=534185 Y=449220

24. Magyarhegyi macskaherés. Hrsz: 0146, Hozzávetőleges középpontjának EOV koordinátái: X=534265 Y=449415

2. A helyi védett területek NATURA 2000 és országos védelemre tervezett részei

NATURA 2000 területek
A helyi védelemre jelölt területeink közül a következőek a NATURA 2000 hálózat részei is. (Forrás: Magyar Közlöny 80. szám II. Kötet. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter közleménye az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészek jegyzékéről.)

Különleges madárvédelmi területek: (A Zempléni hegység, Szerencsi dombság és a Hernád völgy HUBN10007 jelű részén, a Bükki Nemzeti Park illetékességi területén a 091; 0109, 0111; 095; 0103; 099; 089; 090/b,c; 0100/2, 8, 10, 15; 0104/3, 4, 5, 6, 7; 122/1r; helyrajzi számú területek.
Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek: (A Hernád völgy és a Sajóládi erdő HUAN20004 jelű részén, az Aggteleki Nemzeti Park illetékességi területén a 090; 091; 0100/2, 8, 10, 15; 0104/3, 4, 5,6, 7; helyrajzi számú területek.

A Hernád zöldfolyosó (tervezett) tájvédelmi körzet részét képezik majd valószínűleg a 090; 091; 0109, 0111; 095; 0103; 099; 089; 090/b,c; 0100/2, 8, 10, 15; 0104/3, 4, 5, 6, 7; helyrajzi számú területek.

3. A területek természeti értékeinek leírása és általános kezelési irányelvei.

Szikszó határában a Hernád menti összefüggő puhafa ligeterdők és a 0122/r Hrsz. gyep kivételével elsősorban földutakat és a szőlőskertek határsövényeit kísérő néhány méteres sávokban és egy nagyobb gyepterület részeként, maradtak fenn az ősi növényvilág egyes képviselői. Ezek mint apró helyi ökológiai folyosók szétszórt voltuk és kis területük miatt országos védelemre nem számíthatnak Annak ellenére, hogy az itt élő növényfajok apróbb-nagyobb természetes gócaiból a jövőben a ma már védett fajok elterjedését segíthetik majd elő. Alanyai lehetnek ezek az apró gócok a jövő kutatásainak, szolgálhatják az oktatást, és ismeretterjesztést is. A helyi védelem kimondását ez indokolja.

A Hernád árterület határrészei (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 területek)

Nagyér déli része (1).

A terület (természeti értékeinek) leírása: Egykori folyómeder, a Nagyér maradványa. A tavaszi olvadások és a Hernád áradásai során megtelik vízzel, de száraz időszakban teljesen ki is száradhat. Másik szakasza (hrsz: 0101), és a kapcsolódó láprét foltok mint lápterület jelenleg is országos védettséget élveznek. A 091 hrsz. terület ennek a folytatása déli irányba, a Hernád folyóig. Az 1. katonai felmérés térképein (1784) a Nagyér a Bársonyos és a Hernád folyókat kötötte össze Aszaló és Szikszó határában. A Hernád elérése előtt több ágra szakadt, ártéri erdők, mocsarak, és kiterjedt gyepek kíséretében. Ez a terület a tervezett Hernád Zöldfolyosó Tájvédelmi Körzet, illetve a NATURA 2000 különleges madárvédelmi övezetnek is része.
Általános kezelési irányelvek: El kell érni a jelenleg honos mocsári, lápi növénytársulások fennmaradását. A Hernádba csatlakozó végén korábban kiépített zsilipes műtárgyat meg kell javítani. A víz gyors lefolyásának megakadályozása esetén a korábbi színpompás mocsárvilág növényei – szibériai nőszirom, mocsári kosbor, nyári tőzike, mocsári kardvirág, mocsári kutyatej, stb. – és állatai – vérfű boglárka, nagy tűzlepke, szitkár fajok, stb. – melyek részben ma is élnek a Nagyér lápterületein, újra birtokba vehetnék a tájat. A Nagyér részbeni rehabilitációja részét kell, hogy képezze a Hernád völgy, illetve a Szikszónál a völgyet elérő Vadász patak komplex ár és belvízvédelmi rendezésének is. A területen javasolt gazdálkodási forma az újjáéledő ártéri gazdálkodás.

Hernád menti ligeterdők (2, 3, 4).

A terület (természeti értékeinek) leírása: A szikszói Hernád partot követő gyepekkel szabdalt fűz és nyár ligeterdők a közigazgatási határ mentén a folyó jobb partján három nagyobb foltban, a felsorolt helyrajzi számú és művelési ágú területeken vannak. Az 1. katonai felmérés térképein (1784) a Hernád mentén nagy kiterjedésű ártéri erdők voltak. Ezekből napjainkra ennyi maradt. Ezek a területek a tervezett Hernád Zöldfolyosó Tájvédelmi Körzet, illetve a NATURA 2000 különleges madárvédelmi és élőhely megőrzési övezetinek is részei. A tájvédelmi körzet kialakítása késik, ezért a természet állapotának megőrzése érdekében az ideiglenes helyi védelem kimondása is szükségesnek tűnik. A területen védett növényfajok nem nőnek, de része a Hernád mentén az Alföldet a Kárpátokkal, illetve a Cserehát vidékét a Zempléni hegységgel összekötő ökológiai folyosónak. Évszázados fűz és nyárfái, liánnal beszőtt bokorfüzesei ugyanakkor madarak és más állatok sokaságának nyújt menedéket. A folyó mentén Szikszó határában nőnek a legnagyobb kiterjedésű ártári puhafa ligeterdők.
Általános kezelési irányelvek: El kell érni, hogy a természetes eredetű ártéri ligeterdeink ne pusztuljanak tovább, és ne kerüljenek a helyükre sorokba ültetett nemesnyárasok. Ez utóbbiak természetvédelmi értéke többnyire csekély, csak faültetvények, és nem ökológiai értelemben vett erdők. Látni kell viszont, hogy a jelenleg meglevő öreg fák jó része beteg, és egyre több pusztul el közülük. Természetes felújulás, fiatal fák alig vannak a területen. Ennek az lehet az oka, hogy évtizedek óta a rendszeres tavaszi avar égetések a fiatal fák pusztulását okozzák. Ennek a gyakorlatnak véget kell vetni. Ki kell dolgozni azokat az ártéri erdőművelési módokat, amelyek nyilván extenzív eljárásokon alapulnak, és amelyek alkalmazása az ősi ártéri ligeterdők megmaradását eredményezi, mintegy az újjáéledő ártéri gazdálkodás részeként. Ezt segítheti elő, hogy a beteg, öreg és értéktelen fák kitermelése a területek tulajdonosainak jelenleg nem gazdaságos. Ezen területek védelme részét kell, hogy képezze a Hernád völgy, illetve a Szikszónál a völgyet elérő Vadász patak komplex ár és belvízvédelmi rendezésének is. A területen javasolt gazdálkodási forma az újjáéledő ártéri gazdálkodás.

Malom pásti macskaherés legelő (5).

A terület (természeti értékeinek) leírása: A vasút és a Bársonyos csatorna között húzódó nagyobb gyepterület része. Vízjárta ősgyep, a Vadász patak és a Bársonyos egykori medrei több ágban is beszövik. Az 1. katonai felmérés (1784) idejében is gyep volt. A védett macskahere nagy tömegben nő rajta. Kevesebb az ugyancsak védett réti iszalag. Legeltetik, illetve a macskahere termőhelyén kaszálni szokta a tulajdonosa. Ez a terület a NATURA 2000 különleges madárvédelmi övezetinek is része.
Általános kezelési irányelvek: Az ősgyepen az eddigi művelést kell folytatni. A javasolt művelési ág továbbra is a kaszálás, illetve a kíméletes legeltetés. A kaszálás lehetőleg kímélje meg a macskahere telepeit, vagy azzal várják meg a növény magjának beérését. Ezen területek védelme részét kell, hogy képezze a Hernád völgy, illetve a Szikszónál a völgyet elérő Vadász patak komplex ár és belvízvédelmi rendezésének is. A területen javasolt gazdálkodási forma az újjáéledő ártéri gazdálkodás, amely részben jelenleg is megvalósul.

Hernádmenti dunai szegfűs gyepek (6, 7, 8, 9, 10, 22) .

A területek (természeti értékeinek) leírása: Minden terület földutak két oldalát kísérő néhány méter széles gyep, amelyet helyenként kökény és galagonya bozót is tarkít. A gyepekben jellemző a védett dunai szegfű és réti iszalag tömeges jelenléte. Helyenként az ugyancsak védett nyúlánk sárma és a macskahere is megjelenik. Az 1. katonai felmérés térképein (1784) a Bársonyos és a Hernád folyók közötte ártéri erdők, mocsarak, és kiterjedt gyepek voltak. Szántóföld errefelé nem volt. A vízrendezések nyomán, a 19. század második felében a helyzet lassan megváltozott, és szinte az egész terület szántófölddé vált. Az egykori gyepek élővilágának apró maradvány foltjai Szikszó határában a Nagyér, az azt követő ma már országosan védett apró láprét foltokra, és a fenti, utakat szegélyező gyepcsíkokra terjed csak ki. Ez utóbbiak inkább üde sztyepprétek fajait rejtik, szemben a lápfoltokkal. A földutak mentén behálózzák a Bársonyos és a Hernád közét, mint a helyi ökológiai hálózat igazi apró kapillárisai. A jövőben az ősi élővilág újbóli elterjedésének kiindulási foltjai lehetnek.
Általános kezelési irányelvek: Ügyelni kell arra, hogy az út menti gyepeket ne törjék fel. Célszerű lenne a gyepek egyszeri kaszálása, és a többfelé elburjánzó bozót irtása. Ezek végrehajtását elősegítheti, hogy ezek az utak önkormányzati tulajdonban vannak. Ezen területek védelme részét kell, hogy képezze a Hernád völgy, illetve a Szikszónál a völgyet elérő Vadász patak komplex ár és belvízvédelmi rendezésének is. A területen javasolt gazdálkodási forma az újjáéledő ártéri gazdálkodás.

Határrészek a csereháti dombokon (11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, területek).

Magyarhegyi macskaherés mélyút (11).

A terület (természeti értékeinek) leírása: A terület 1,5-2,5 méterre a talajba süllyedt mélyút a Magyar hegyen. Növényzetét a környező gyümölcsösök, illetve az őshonos tatárjuharos lösztölgyesek fajai alkotják. Védett növénye a macskahere.

Magyarhegyi és bontai törpemandulások (12, 13).

A terület (természeti értékeinek) leírása: Földutat kísérő szőlőskertekhez kapcsolódó apró gyümölcsösök, de valójában bozót és gyep fedte határsövények a Magyar hegyen. A terület növényzetét a környező gyümölcsösök, illetve az őshonos tatárjuharos lösztölgyesek fajai alkotják. Védett növényük a törpemandula.

Vámosi úti, Groznik, Heling, Kövecses dűlői, és magyarhegyi macskaherések (14, 16, 17, 18, 24).

A területek (természeti értékeinek) leírása: Ezek a területek a Szikszót övező dombvidéki határrészekben találhatók. Minden esetben meglévő, vagy már évtizedek óta nem használt földutak mentén kialakult löszgyepek illetve az őshonos de már eltűnt tatárjuharos tölgyesek vegetációjának maradványait őrzik. Védett növényük a macskahere.

Felhábori macskaherés és pusztai meténges (15).

A terület (természeti értékeinek) leírása: A macskahere előfordulása az előző területhez hasonlóan egy ősidők óta használt földutat kísérő gyepben van (09/B Hrsz. részen). Ugyanezen út másik részén a közelmúltig használt szőlőparcella alján levő gyümölcsös gyepében a pusztai meténg nagy állománya nő ( a 7/5 hrsz. részen). A terület az egykori tatárjuharos lösztölgyesek maradványait is őrzi.

Berceli macskaherés (19).
A terület (természeti értékeinek) leírása: A terület földutat kísérő gyep és bozótos Szikszó és Alsóvadász települések közigazgatási határán. Növényzetét az őshonos tatárjuharos lösztölgyesek fajai alkotják. Védett növénye a macskahere, nyúlánk sárma, illetve van parlagi rózsa is.

Vámosi úti örménygyökéres és macskaherés gyepek (20).

A terület (természeti értékeinek) leírása: Az összefüggő terület növényzetét a környező gyümölcsösök, illetve az őshonos tatárjuharos lösztölgyesek fajai alkotta határsövények övezik. Ez utóbbi főleg a 0174/1 és a 0175/2 területekre jellemző, amelyek védett növénye a macskahere. A 0174/3 gyep szárazabb, de üde védett növénye a dunai szegfű. A 0174/5 gyep egy közeli forrás miatt nedvesebb. Rajta a védett örménygyökér nagy állománya nő.

Pálfalai határút törpemandulás (21).

A terület (természeti értékeinek) leírása: 034 Hrsz. út mindkét oldalán, Sajópálfala-Sajóvámos közigazgatási határától Sajópálfala-Arnót közigazgatási határáig.
A terület növényzetét a környező gyümölcsösök, illetve az őshonos tatárjuharos lösztölgyesek fajai alkotják, jelentős gyepfoltokkal és löszcserjésekkel tarkítva. Védett növénye a nagy tömegű törpemandula, de van macskahere, és kevés Janka tarsóka, illetve a nem védett de jó fajnak számító parlagi rózsa is. A környező felhagyott szőlők gyepeiben a dunai szegfű illetve a réti iszalag is nő, előbbi helyenként tömegesen.

Vámosi úti törpemandulás (23).

A terület (természeti értékeinek) leírása: A terület növényzetét, amely egykori határsövény és földút mentén jött létre a környező gyümölcsösök, illetve az őshonos tatárjuharos lösztölgyesek fajai alkotják, de elsősorban kökényes bozót. Védett növénye a törpemandula.

Általános kezelési irányelvek minden a csereháti dombokon elterülő védett területre (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24):
Az út menti határsövények gyepeit löszcserjéseit és erdő maradványait meg kell őrizni. A bozótosok terjedésének megakadályozására a kökény, vadrózsa, stb. cserjét időnként irtani kell. Ahol a törpemandula, parlagi rózsa, illetve a macskahere nem nő, a gyepek évi egy alkalommal való kaszálása ajánlatos. A növény magjának beérése után a macskahere is kaszálható. A 0174/5 gyep kaszálása csak szeptemberben lenne ajánlatos, amikor az örménygyökér magva beérett.