Szikszó címer
 

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

SZIKSZÓ VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/1997.(XII.15.) számú RENDELETÉNEK 2003. június 30. napjától hatályos szövege

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről


Az 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) és az 1995. évi XLII. törvény 1. §-ban foglalt felhatalmazás alapján ugyanezen törvény 2.§-ában szabályozott feladatok végrehajtására, a közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Szikszó Város Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: (1)

1.§

/1/ A kötelezően igénybe veendő szolgáltatások köre: a települési folyékony hulladék (szennyvíz) összegyűjtése és elvezetése, valamint elszállítása a szennyvíztisztító telepre, továbbá a szilárd hulladék összegyűjtése és elszállítása.
/2/ A szilárd hulladék (szemétszállítás) összegyűjtését és elszállítását a többszörösen módosított 7/1996. sz. "A köztisztasági feladatok ellátásáról" szóló helyi rendelet külön szabályozza.

2.§

A települési folyékony hulladék (szennyvíz) összegyűjtése és elvezetése Szikszó város közigazgatási területére terjed ki.

3.§

/1/ A közműves szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatás. A szolgáltatást végző (továbbiakban: szolgáltató) a Szennyvízelvezető Művek (továbbiakban: csatornahálózat) üzemeltetésével köteles az ingatlanon keletkező szennyvizek összegyűjtését, károkozás nélküli elvezetését és tisztítását elvégezni (továbbiakban: szolgáltatás).

/2/ A szolgáltató a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően
- szennyvíztisztítómű teljesítőképességének mértékéig - köteles szolgáltatni.

/3/ A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást a SZIKSZÓ-VÍZ Kft. (3800 Szikszó, Alsóvadászi út) látja el a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben foglaltak szerint. (2)

/4/ A települési folyékony hulladék elszállítása közszolgáltatás. A folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény /zárt szennyvíztároló/ kiürítését, és a folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítását, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel a szolgáltató köteles elvégezni. (1)

/5/ A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja:
- közszolgáltatás ellátása a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint történő módon az ingatlantulajdonos által a szolgáltató felé történő igénybejelentés alapján történik. A bejelentés alapján a szolgáltató 8 munkanapon belül köteles a hulladékkezelési közszolgáltatást (szippantást) elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a szolgáltató által három munkanappal korábban megjelölt időpontban köteles lehetővé tenni a szolgáltatás elvégzését.
- a szolgáltató haladéktalanul köteles jelenteni a jegyzőnek, ha a közszolgáltatás ellátása során szabálytalanságot tapasztal a szennyvíztárolással kapcsolatban.
- a közszolgáltatás ellátása szerződés alapján történik. A szerződésnek tartalmaznia kell a szolgáltató megnevezését, az ingatlan tulajdonosának/használójának/ nevét, a közszolgáltatásra történő igénybejelentés módját, azt, hogy az ingatlan tulajdonosa /használója köteles tűrni, hogy a szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során az ingatlanon tartózkodjék, továbbá, hogy a szolgáltató jogosult ellenőrizni a szennyvíztárolók a jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelését, és amennyiben szabálytalanságot tapasztal a jegyző részére azt jelentenie kell. (2)


4.§

/1/ A szennyvíz törzshálózat mentén fekvő ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban: együtt: tulajdonos) az ingatlanán keletkező folyékony hulladék elhelyezéséről - a helyi szolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

/2/ A jegyző kötelezi a tulajdonost a szennyvíz törzshálózat mentén fekvő ingatlan hálózatba való bekötésre.

5.§

A jegyző a közszolgáltatás kötelező igénybevételének nem teljesítése esetén, szabálysértési eljárást kezdeményez az ingatlan tulajdonosa ellen.

6.§

/1/A tulajdonos a csatornahálózatra való rácsatlakozás esetén, - külön helyi rendeletben meghatározott összegű - lakossági hozzájárulást /közműfejlesztési hozzájárulást/ köteles fizetni.
/2/ Az elvégzett szolgáltatásért a tulajdonost díjfizetési kötelezettség terheli, melynek mértékét, megfizetési rendjét külön helyi rendelet szabályozza. (1)

7.§

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(1) Megállapította: 4/1998(III.6.) sz. rendelet, hatályos: 1998. március 6., de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Megállapította: 9/2003.(VI.30.) sz. rendelet, hatályos: 2003. június 30., de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.