Szikszó címer
 

A Bethánia kert helyi védelméről

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(IX.12.) számú RENDELETÉNEK 2007. szeptember 12. napjától hatályos szövege

a Bethánia kert helyi védelméről

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi természeti értékek és területek megóvása, az élovilág és az élohelyek védelmezése, és működőképességük fenntartása érdekében a természet védelméről szóló, módosított és kiegészített 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1) bek. b.) pontjában foglalt fennhatalmazás alapján - az érdekelt tulajdonos Szociális Missziótársulat egyetértésével - a város belterületén található Bethánia kert (Hunyady - Csáky kastély kert) helyi védelmét rendeli el.

Általános szabályok

1. §

A védetté nyilvánítás célja

(1) A védetté nyilvánítás célja a természeti értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása.
(2) Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet 2. §-ában felsorolt, a Bethánia kert területén lévő egyes természeti területeket védetté nyilvánítja.

2. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a következő területekre terjed ki:

A Bethánia kert (Hunyady - Csáky kastély kert) területére
Hrsz.: 1401.
1402/7.
1402/8.
1402/10.
1403.
A Szociális Missziótársulat tulajdonában

(2) A védetté nyilvánítás nyilvántartása és ingatlan-nyilvántartási bejegyzése a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének feladata.

(3) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, és ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a Bethánia kert állapotának fenntartásában, illetve annak javításában.

A Bethánia kert (Hunyady - Csáky kastély kert) helyi védelme

3. §

(1) A helyi védettséget élvezo Bethánia kert (Hunyadi - Csáky kastély kert) területén a jelenlegi természeti állapotok fenntartása, illetve annak javítása következzen be.

(2) A gyep, avar, bozót vagy bármely más növényzet égetése, a terület bármiféle szennyezése, a fák és egyéb növényzet rongálása tilos.

(3) Tilos a kertben kerékpárral és motorkerékpárral, vagy bármely egyéb járművel közlekedni, ott kutyákat sétáltatni.

(4) A Szociális Missziótársulat birtokában levő 1401. hrsz-ú terület nem közpark. Ennek bármely Szikszó Város által történő használatát a két fél közötti későbbi megállapodások szabályozzák.

(5) A Bethánia park területeken Szikszó Város jegyzőjének engedélye szükséges:

A terület bármely részének átalakításához,

A kert parkjának megváltoztatásához, ott új épületek, vagy bármely más létesítmény építéséhez,

Fa kivágásához és telepítéséhez,

A kert növényzetének felújításához,

A kert infrastruktúrájának átalakításához,

Kutatás, gyűjtés, és kísérletek végzéséhez,

Közösségi és sportesemények rendezéséhez.

(6) Az engedélyek kiadása előtt kérni kell az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉKÖVIZIG), valamint Szikszó Város Önkormányzatának véleményét.

(7) Szikszó Város Önkormányzata a tulajdonos Szociális Missziótársulatot ösztönzi a kert felújítására, a korábbi, vagy ahhoz hasonló nagy biodiverzitású díszkert helyreállítására, és ehhez minden lehetséges segítséget megad.

(8) Jelen rendelet 3. § (1) bekezdésében nem szabályozott egyéb, a természeti értékek és a természeti területek védelmével kapcsolatos eljárások esetén az 1996. évi LIII. tv. 21. és 38. §-aiban leírtak szerint kell eljárni.

(9) Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. rendelkezéseit a többszörösen módosított 1996. évi LIII. Tv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Támogatás és kártalanítás

4. §

(1) A helyi védelemmel kapcsolatos támogatásokra és kártalanításokra a módosított és kiegészített 1996. évi LIII. tv. 71. § előírásai érvényesek.

Kezelési tervek

5. §

(1) A 30/2001.(XII.28.) KöM rendelet értelmében jelen helyi védelmi rendelethez kezelési terv is készül. A kezelési terv négy részből áll. Ezek a következők:

1. A helyi védett terület NATURA 2000 és országos védelemre tervezett részei.
2. A terület elhelyezkedése és természeti értékeinek leírása.
3. Általános kezelési irányelvek.
4. A Bethánia kert térkép melléklete, két térkép szelvényről.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

 

Kezelési terv

1. A helyi védett területek NATURA 2000 és országos védelemre tervezett részei

A Bethánia kert nem NATURA 2000 terület, és nem országos védettségre tervezett terület.

2. A terület elhelyezkedése és természeti értékeinek leírása

A Bethánia kert Szikszó város belterületén az 1401., 1402/7., 1402/8., 1402/10. és 1403 helyrajzi számokon terül el. A kert és a hozzá tartozó ma már átalakított, és helyi védelmet élvezo kastély a 18. század során került a Hunyady család birtokába. A 19. században a Hunyady családba házasság révén került a Csáky család, ezért a Bethánia kert régebbi neve Hunyady-Csáky kastélykert. A birtok ajándékozás útján a 20. század elején került a Szociális Missziótársulat női szerzetesrend tulajdonába. A 18-19. század során egy minden bizonnyal Hernád völgyében őshonos tölgy-szil-kőris keményfa ligeterdő átalakításával hozták létre azt a díszkertet, amelybe számos díszfát és cserjefélét és exotákat is ültettek. A kert az 1900-as évek elején készült leírás szerint díszfákkal, exótákkal és cserjékkel kiegészített keményfa ligeterdő maradvány benyomását keltette, ahol igen sok madár fészkelt. Az államosítás és a rend feloszlatása után a kert gyors pusztulásnak indult. Díszes cserje állománya elvadult, majd fokozatosan eltűnt, kiirtották és csak az idősebb fák maradtak meg. Ezek főleg kocsányos tölgyek, szil és kőrisfák, valamint vadgesztenye fák, a ma már kaszált gyepszintű, cserje nélküli kertben. Különösen szép és értékes két legalább 200-250 éves korú kocsányos tölgy. A kert jelenlegi tulajdonosa ismét a Szociális Missziótársulat, amely óvodát és szociális otthont üzemeltet a volt kastély épületekben, és a kert nagyobbik részén. Az épületek körül az elmúlt években kisebb kertfelújítások történtek, főleg örökzöld fák ültetése révén.

A kert egy része az államosítás után nagyobb károkat szenvedett. Egy ilyen kertrészt, amely a helyi áramszolgáltató vállalat birtokába került, a Szociális Missziótársulat a közeljövőben fog visszavásárolni. A helyi védelem ezen területre is kiterjed.

A Bethánia kert egy másik részén az 1970-es években egy azóta lebontásra került étterem épült. A kert ezen részében csak a kert szegélyén maradt meg az idősebb fák állománya. Ezekre a területekre a helyi védelem már nem indokolt, de a megmaradt idős faállományt itt is fenn kell tartani.


3. Általános kezelési irányelvek

Szikszó város érdeke, hogy az egykori Hunyady-Csáky kastélykert - Bethánia kert - ma is meglevő öreg fái, melyeknek leginkább életképes részeit az egykori keményfa ligeterdő fafajai alkotják, a jövő számára fennmaradjon. A megmarad kert területek megtartása, a funkciójának megőrzése, a további erózió elkerülése érdekében a helyi védelem kimondása lehet az eszköz.
A területeken a megmaradt öreg fák védelme mellett a korábbi díszkert rekonstrukciója a távlati cél. A biodiverzitás növelése - illetve újbóli kialakítása - érdekében a korábban kipusztult cserjeállomány, és díszkert visszaállítása a védelem kimondásának egyik célja.

A Bethánia kert kezelését Szikszó Város Önkormányzata biztosítja.