Szikszó címer
 

A talajterhelési díjról

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004.(VI.28.) sz. RENDELETÉNEK 2004. december 13. napjától hatályos szövege

A talajterhelési díjról


A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szikszó Város Önkormányzata a talajterhelési díjról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya Szikszó közigazgatási területére terjed ki.

2. §

(1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség a 2003. évi LXXXIX. törvény 11.§-ában meghatározott kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre.
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel – amelyet az önkormányzat az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 18/1997.(XII.15.) számú rendeletében határozott meg - szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

3.§

(1) A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben.
(2) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj és az (1) bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli.
(3) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást.

4.§

(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettséget annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles a helyi adóhatóságnak bejelenteni. A bejelentést az e célra szolgáló "BEJELENTÉS" nyomtatványon, írásban kell megtenni.
(2) A kibocsátó a megállapított díjról " TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS" nyomtatványon tesz eleget bevallási kötelezettségének.
(3) A kibocsátó köteles a díjfizetési kötelezettség alapjául szolgáló adatokban bekövetkező változást jelezni a helyi adóhatóságnak.

5.§

A talajterhelési díjat a Polgármesteri Hivatal az OTP Bank Rt. 117 34190 – 15348465 – 03920000 számú számlája javára kell teljesíteni. 1)

6.§

(1) A környezetterhelési díj megállapítására, a díjfizetési kötelezettségre környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A 2004. évben a negyedéves díjelőleg a 2003. évi tényleges kibocsátási adatok alapján egy naptári évre számított díj negyedének megfelelő összeg (képzett díjelőleg).

7.§

E rendelet 2004. július 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint, a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


1) Megállapította a 18/2004.(XII.13.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2005. január 01. napjától.