Szikszó címer
 

A helyi sporttal kapcsolatos részletes feladatokról és kötelezettségekről

Szikszó Város Önkormányzatának 4/2009.(IV.08.)számú rendeletének 2009. április 8. napjától hatályos szövege

Szikszó Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban:Tv) felhatalmazása alapján, a helyi sporttal kapcsolatos részletes feladatokról és kötelezettségekről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1.§.

A rendelet célja, hogy
a.)meghatározza Szikszó város közigazgatási területén azokat a feladatokat, amelyek a sporttörvény és annak végrehajtása céljából kiadott rendeletekből adódóan a helyi önkormányzatra hárulnak;
b.) megalapozza és létrehozza a feladatok megoldásához szükséges feltételrendszert;
c.) szerkezeti keretet adjon a sport támogatására fordítandó összegek felhasználására.

Alapelvek

2.§.

(1) Szikszó Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatás területén lakó polgárok jogát a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D§- ában emberi alapjogként rögzített rendszeres testedzéshez. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a város polgárai a jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák.
(2) Az önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségügyi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
(3) A sport önszerveződésre épülő civil tevékenység.
(4) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és terjeszteni kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait.

A rendelet hatálya

3.§.
A rendelet hatálya kiterjed:
(a) az önkormányzatra, és annak intézményeire
(b) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre, annak üzemeltetőjére és alkalmazottaira,
(c) Szikszó város közigazgatási területén működő, hivatalosan nyilvántartásba vett, együttműködést igénylő és elfogadó, az Önkormányzat által támogatott, testneveléssel és sporttal foglalkozó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra, gazdálkodó szervezetekre.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
4.§.

(1)Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
a.) kidolgozza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról, évenkénti aktualizálásáról;
b.) a helyi sportfejlesztési koncepcióval összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel;
c.) fenntartja, működteti és fejleszti a tulajdonában lévő sportlétesítményeket;
d.) megteremti és biztosítja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit;
e.) a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra;
f.) a szabadidősport feltételeinek fejlesztését

(2) A lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a sportfeladatok középpontjában a sportcsarnok, a közterületi sportpálya fenntartását és fejlesztését, az iskolai testnevelést és diáksportot valamint a szabadidősportot kell állítani.

Az önkormányzat sportfeladat ellátásának struktúrája

5.§.

Az önkormányzat sportfeladat ellátása érdekében az önkormányzati sportigazgatás, sportszabályozás, sportközszolgáltatás során az alábbi szervezeti, feladat-végrehajtási megosztást alkalmazza:
(1) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a sportfeladatok ellátásával kapcsolatos feladat és hatáskörei:
a.) a városi sportkoncepció elfogadása
b.) a feladatellátáshoz szükséges tárgyi, anyagi feltételek biztosítása,
c.) a városi sportlétesítmények fejlesztési terv meghatározása, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése.
(2) A sporttal kapcsolatos feladatok végrehajtásának megszervezését, koordinálását, végrehajtásának irányítását és ellenőrzését a Szikszó Városi Polgármesteri Hivatal Szervezési és Szociális osztálya látja el.
(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat a Turul Provincia Kht.látja el.
(4) Az iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatokat a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola, Könyvtár, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészeti Iskola látja el.
(5)Az önkormányzat a sport feladatainak ellátásában bevonhatja:
a) a szikszói székhelyű és helyben működő sportcélú társadalmi szervezeteket.

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése
6.§.
(1) A Képviselő-testület a sport közvetlen irányítását és ellenőrzését a Szikszó Város Polgármesteri Hivatal Szervezési és Szociális Osztálya révén látja el.
(2) A Képviselő-testület és az illetékes Osztály feladat és hatáskörét az Önkormányzat KT-ének Szervezeti és Működési Szabályzata és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A sporttevékenység finanszírozása

7.§

(1)Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatainak végrehajtását a költségvetésből finanszírozza, melynek mértékét az éves költségvetési rendeletben állapítja meg.
(2)Az önkormányzat évenként, költségvetési rendeletében meghatározott összegű forrást ad át feladatainak ellátása céljából a Turul Provincia Kht -nak.
(3) Az önkormányzat központi költségvetési forrásból a sportfeladatok támogatására elnyerhető pályázatokhoz szükséges önrészt a mindenkori költségvetési rendelete szerint biztosítja.
(4)A sportszervezetek támogatása pénzben és természetben történhet. A természetbeni támogatás lehet pálya vagy teremhasználati díj átvállalása, közüzemi díjak részben, vagy egészben történő kiegyenlítése, utazási költségek térítése.
(5) A sportszervezetek támogatásának mértékét, az Önkormányzat elvárásait, a támogatás átutalásának ütemezését, az elszámolás módját minden évben költségvetést elfogadó testületi ülést követő határozatba kell foglalni, és ez alapján a sportszervezetekkel megállapodást kell kötni.

Sportlétesítmények fenntartása, működtetése és fejlesztése

8.§.

(1) Az önkormányzat fenntartja a tulajdonában álló sportlétesítményeket, melynek üzemeltetését a Turul Provincia Kht. látja el.
(2) Az önkormányzat fontos feladatának tekinti, hogy lehetőségeinek megfelelően a tulajdonában álló sportlétesítményeket és a közterületen lévő sportpályát fejlessze.
(3) A Város által támogatott sportszervezetek, valamint az önkormányzati intézmények a létesítményeket költségtérítés ellenében vehetik igénybe.
(4) Egyéb felhasználás esetén bérleti díj ellenében vehető igénybe, melyet az üzemeltető állapít meg.
(5) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaság tulajdonában lévő Városi Uszoda települési sportfeladatok ellátását- illetve az abba való bevonásának szabályait - külön megállapodásban kell rögzíteni.

A sporttevékenység elismerése

9.§.

(1)Az önkormányzat a sport területén kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, csapatokat illetve csoportokat elismerésben részesítheti.
(2) Az elismerésre javaslatot tehet:
a.) bármely társadalmi szervezet
b.)természetes személy, aki Szikszó Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
(3) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között kell átadni.

Záró rendelkezések

10.§.

A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.