Szikszó címer
 

A 2010. máj-jún hó-ban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítése

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK hatályos 8/2010.(VII.16.) számú RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit is figyelembe véve, továbbá az 1148/2010. (VII.8.) Kormányhatározatra tekintettel a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált magántulajdonban lévő lakóingatlanok tulajdonosai elemi lakhatási feltételeinek biztosítására jóváhagyott központi támogatás felhasználásáról a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy gazdaságosan nem helyreállítható
a) lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyen feltüntetésre váró ingatlanra, továbbá
b) azokra a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra (üdülore, nyaralóépületre) is, amelyeket a káreseményt megelőzősen kizárólagos jelleggel, életvitelszerû lakhatásra használtak.
(2) A támogatás az (1) bekezdésben szereplő ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői (a továbbiakban: károsult) számára állapítható meg.
A támogatás feltételei
2. §

(1) A támogatás a káresemény időpontjában a károsult elemi lakhatási feltételeinek legfeljebb a veszélyhelyzetek időszakát megelőző állapot szerinti mértékig nyújtható.
(2) A károsultnak akkor nyújtható támogatás, ha:
a) a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik, illetve vélelmezhető, hogy építése és használatba vétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak,
b) az ingatlan a káresemény idején a károsult által életvitelszerûen lakott volt, feltéve, hogy a károsult lakcíme a károsodott ingatlan címére van bejelentve. Ennek hiányában az életvitelszerû lakottság más hitelt érdemlõ módon is bizonyítható. A feltétel alól mentesülhet az a tulajdonos, illetve haszonélvezõ, aki valamely átmeneti ok miatt nem lakta életvitelszerûen a károsult ingatlant a káresemény idõpontjában,
c) a károsult vállalja, hogy a támogatás és a más módon megtérülõ összeg (pl. adomány) felhasználásával, valamint saját forrásból az újjáépítést, vagy a vásárlást haladéktalanul elvégzi,
d) a kár bizonyíthatóan 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában keletkezett,
e) a károsult a károsodást az önkormányzat felé bejelentette,
f) a károsult nyilatkozik arról, hogy a károsult ingatlanra és a káreseményre a kár keletkezésének idõpontjában volt-e érvényes biztosítása. Amennyiben rendelkezett biztosítással nyilatkozik a biztosítónak a kárral összefüggõ megállapításáról és a kártérítés folyósításáról soron kívül – a tudomásszerzéstõl számított 2 napon belül – tájékoztatja az önkormányzatot.
g) a károsult vállalja, hogy a támogatásból biztosított új lakóingatlant 5 évig nem idegeníti el és hozzájárul ennek ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez
h) a károsult vállalja a támogatásból biztosított új lakóingatlanra a biztosítás megkötését
i) lakásvásárlás esetén a tulajdonos az önkormányzat javára lemond a telek tulajdonjogáról.

(3) Egy tulajdonos számára csak egy károsult ingatlan vonatkozásában nyújtható támogatás.
(4) A támogatás nyújtásának feltételeként a károsultak egyedi szociális helyzetét és rászorultságát, illetve önerejét, valamint a biztosításból, és más forrásból megtérült károkat figyelembe kell venni.
(5) A szociális helyzetet és rászorultságot az 5. § (3) bekezdése alapján a képviselő- testület veszi figyelembe.
Nem nyújtható támogatás
3. §
a.) ha a károsultnak, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak — a megsemmisült, vagy helyreállíthatatlan ingatlanon túlmenően — lakástulajdona van,
b.) a felmerült kár, biztosító által elismert és megtérített részére,
c.) más módon megtérülõ összegre,
d.) a lakás rendeltetésszerû használatához nem szükséges helyiségre még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (pl. garázs, mûhely, üzlet, gazdasági épület).
A támogatás formái
4. §
(1) A támogatás felhasználható lakóingatlan vásárlására, új lakás építésére, önkormányzati bérlakás bérbeadására, építőanyag és építési szolgáltatás vásárlására, a kiválasztott tervek adaptálásának költségeire, kivitelezési eljárások díjazására.
(2) A károsult támogatása, illetve a támogatás károsultak részére történő rendelkezésre bocsátása nem történhet készpénzben.
(3) A támogatás a településen kívüli új lakás építésére vagy lakásvásárlására is felhasználható.

A támogatás mértéke
5. §

(1) A támogatás mértéke a biztosítással rendelkező károsult esetében a máshonnan nem fedezett kár 100 %-áig, de legfeljebb 9 millió Ft-ig terjedhet.
(2)A támogatás mértéke a biztosítással nem rendelkező esetében a máshonnan nem fedezett kár 100%-áig, de legfeljebb 9 millió Ft-ig terjedhet.

(3) A tényleges kár az értékbecslő által a károsodás előtti állapotban felértékelt ár, de minimum a jogos lakásigény mértékének megfelelő lakás Szikszón kialakult forgalmi értéke.

Eljárási rend
6. §
(1) A támogatás iránti kérelmet a rendelet mellékletében az erre rendszeresített formanyomtatványon az abban megjelölt nyilatkozatokkal együtt kell benyújtani.
(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül lehet benyújtani. Határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye, amelyet legkésőbb 2010. augusztus 15. napjáig lehet benyújtani.
(3) A támogatás iránt benyújtott kérelmekről a képviselő-testület dönt.

(4) A támogatás nyújtásának, felhasználásának, ellenőrzésének, visszafizetésének szabályait külön támogatási megállapodás tartalmazza, amelyet a polgármester köt meg a károsulttal, a jegyző ellenjegyzése mellett.

(5) A támogatás nem célnak megfelelő felhasználásának jogkövetkezményeit a támogatási megállapodás tartalmazza.

Záró rendelkezés
7. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

Füzesséri József sk.

polgármester

Miklós Béláné sk.

jegyző