Szikszó címer
 

A díszpolgári cím adományozásáról

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2009.(IX.23.) számú RENDELETE a díszpolgári cím és a " Szikszó Városért" (PRO URBE) emlékplakett adományozásáról

I. fejezet
A díszpolgári cím adományozásáról
1.§
Szikszó Város Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 10.§ c) pontjában biztosított jogkörében eljárva megalapítja "Szikszó város díszpolgára" címét.
2.§
Díszpolgári cím adományozását jelentős évfordulókhoz, állami vagy helyi eseményekhez kell kötni.
3.§
(1) Szikszó város Képviselő-testülete díszpolgári címet adományozhat annak az élő vagy meghalt személynek aki

a) Szikszó lakosa vagy lakosa volt és a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását eredményesen segítette elő,

b) a politikai, gazdasági, kulturális élet területén a város rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki.
4.§
(1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:
- a Polgármester
- a Képviselőtestület bizottsága
- bármely képviselő
- intézmények, munkahelyek vezetői
- társadalmi szervezetek, egyesületek
(2) A díszpolgári cím adományozásáról a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
5.§
(1) A díszpolgári cím adományozását tanúsító díszoklevelet és a plakettet a polgármester adja át.
(2) A díszpolgári cím adományozását tanúsító díszoklevelet - elhunyt személy részére történő adományozás esetén - a díszpolgár házastársának, házastárs hiányában pedig a Megyei Levéltárnak kell átadni.
(3) A díszoklevél tartalmazza:
a) az Önkormányzat megjelölését,
b) a város címerét,
c) a díszpolgár nevét, foglalkozását,
d) az adományozás jogcímét,
e) az adományozó határozat számát és keltét,
f) a polgármester aláírását,
g) az Önkormányzat bélyegzőlenyomatát.
(4) A "Szikszó város díszpolgára " kitüntetés rézből készült, kör alakú, 9 cm átmérőjű emlékplakett, amelynek egyik oldala Szikszó város címerét ábrázolja,és a címer alatt „Szikszó Város Díszpolgára” feliratot tartalmaz.

6.§
(1) A díszpolgárok nyilvántartása a díszoklevélben foglalt adatok feljegyzésével a polgármester által őrzött, díszes nyilvántartókönyvben történik.
(2) A díszpolgári cím adományozásáról szóló határozat egy példányát a díszpolgár életrajzával és fényképével a Megyei Levéltárnak kell átadni.

7.§
(1) A díszpolgár jogai:
a) állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet a Képviselőtestület ülésén,
b) részt vehet a város egészét átfogó fejlesztési tervek előkészítésében,
c) állandó meghívott a szakmai jártassága szerinti önkormányzati bizottság üléseire,
d) az Önkormányzat szerveinél és intézményeinél, vállalatainál soron kívüli fogadás,
e) a díszpolgár halála után a Képviselőtestület által adományozott díszsírhelybe temethető.
(2) A díszpolgár jogai gyakorlásának biztosítása a polgármester feladata.

8.§
(1) A Képviselőtestület megfoszthatja díszpolgári címétől azt a személyt, aki arra politikai, erkölcsi magatartásával méltatlanná vált.
(2) A díszpolgári címtől megfosztott személy az adományozást tanúsító díszoklevelet, plakettet a Képviselőtestület határozatának meghozatalát követő 15 napon belül köteles a polgármester részére átadni. A megfosztás tényét a díszpolgárokat nyilvántartó könyvbe be kell vezetni.
II. fejezet
" Szikszó Városért "( PRO URBE) cím adományozásáról
9.§

Szikszó város Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a város közéletének fejlesztése, gazdasági és szellemi javainak gyarapítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére az alábbi kitüntetést alapítja és adományozza.

10.§
(1) A Képviselőtestület a város közéletének fejlesztése, anyagi, gazdasági, infrastrukturális és szellemi értékeinek gyarapítása érdekében huzamosabb időn át végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére PRO URBE elnevezésű oklevelet, továbbá PRO URBE emlékplakettet adományoz.

(2) PRO URBE oklevél és emlékplakett adományozható élő és meghalt személynek is.

11.§
(1) A díszes kivitelű oklevél tartalmazza a fenti elnevezésen kívül
- a város címerét,
- az adományozás jogcímét,
- az adományozott nevét /beosztását/,
- az adományozó határozat számát, keltét,
- a polgármester aláírását,
- a Képviselő-testület bélyegző-lenyomatát.
(2) A "Szikszó városért " kitüntetés rézből készült, kör alakú, 9 cm átmérőjű emlékplakett, amelynek egyik oldalán a Szikszó város címerét ábrázoló művészi alkotás található, és alatta a PRO URBE feliratot tartalmazza.

12.§
Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott elismerés szervezetek, jogi személyek, egyházi jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek részére történő adományozása esetén annak átvételére a szervezet vezetője jogosult. Az adományozott szervezet vezetője jogosult javaslatot tenni további egy személy elismerésére, aki a szervezet részéről jogosult ezen rendeletben foglalt tárgyjutalom átvételére.
13.§
(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
- a polgármester,
- a képviselőtestület tagjai,
- a városban működő pártok és társadalmi szervek.
- társadalmi és gazdasági szervezetek
- a lakosság.
(2) A kitüntetés adományozásáról, vagy visszavonásáról - a javaslatokat legkésőbb minden év július 31. napjáig kell megtenni - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(3) A kitüntetéseket ünnepélyes keretek között a Képviselő-testület nevében a polgármester adja át.
14.§
(1) Érdemtelenné válik az adományozott, ha
- szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, vagy
- olyan magatartást tanúsít, életmódot folytat, amely súlyosan sérti a közösség érdekeit, erkölcsi normáit, s a közösség széles körének elitélését, megbotránkozását váltja ki.
(2) A kitüntetés visszavonását kezdeményezhetik a 13.§ (2) bekezdésben felsoroltak, valamint legalább 500 szikszói választópolgár.

15.§
(1) A kitüntetés adományozásáról, vagy visszavonásáról a lakosságot - a helyben szokásos módon - tájékoztatni kell.
(2) A tájékoztatásról a jegyző gondoskodik.

16.§
(1) Az elismerés adományozásának költségeit, pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

(2) A kitüntetés adományozásáról a Polgármesteri Hivatalban nyilvántartást kell vezetni.

(3) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a Szikszó településen korábban adományozott és erről szóló oklevél alapján található kitüntetettek nevét is, megnevezve a konkrét adományozott oklevél vagy emlékplakett megnevezését is.

17.§
Ez a Képviselő-testületi rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Füzesséri József sk.

polgármester

Miklós Béláné sk.

jegyző