Szikszó címer
 

A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról

SZIKSZÓ VÁROS KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 22/2002.(XII.13.) számú RENDELETE az azt módosító 5/2005.(IV.18.) és a 14/2006.(X.19.) számú rendeletekkel egységes szerkezetben

A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról **

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2010.(XI.15.) számú rendeletével a 22/2002.(XII.13.) számú rendeletet hatályon kívül helyezte!!

Szikszó Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ában valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a tanácsnokokra (a képviselőcsoportok vezetőit és helyetteseit is ide értve), a bizottságok elnökeire és tagjaira. **
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester), akiknek járandóságairól a képviselő-testület határozatban dönt.
2. §
(1) A települési képviselő munkájáért bruttó 66.000,-Ft tiszteletdíjra jogosult havonta.* **
(2) A képviselő bizottsági tagok bizottsági munkájukért bruttó 66.000,- Ft + az alapdíj 45 %ának megfelelő mértékű tiszteletdíjra jogosultak havonta akkor is ha több bizottságnak is tagjai. * **
(3) A bizottságok elnökeit és a tanácsnokot bruttó 66.000,- Ft + az alapdíj 90 %-ának megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg havonta. * **
(4) A nem képviselő bizottsági tagok a bizottsági munkáért bruttó 20.000,-Ft tiszteletdíjra jogosultak havonta. * **
(5) A nem képviselő bizottsági tagok részére – a végrehajtásáról történő beszámolást követően, tételes költségelszámolás alapján – havonta bruttó 12.000,-Ft költségtérítés állapítható meg. **
3. §
(1) A képviselő-testület, illetve bizottság tagját, bizottság elnökét, a tiszteletdíj nem illeti meg, ha feladatai ellátásában egy hónapon túl akadályoztatva van.
(2) A tiszteletdíjat egy hónapra meg kell vonni a képviselőtől, bizottsági elnöktől, tagtól, ha a képviselő-testületi, illetve bizottsági munkáját önhibájából elhanyagolja, két egymást követő testületi ülésen, illetve bizottsági ülésen igazolás nélkül nem vesz részt.
(3) A tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Jogi Bizottság tárgyalja meg és döntésre a képviselő-testület elé terjeszti.
(4) A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő kifizetéséről a jegyző gondoskodik.
(5) A tiszteletdíj elszámolását és kifizetését a Pénzügyi Bizottság évente ellenőrzi.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a 2. §-ban foglaltakat 2002. év november hó 01. napjától - kivéve, ha a megválasztott képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül összeférhetetlenség miatt lemond -, a 3. §-ban foglaltakat pedig a kihirdetést követő hó 1. napjától, azaz 2003. év január hó 01.napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Panyik József sk. Dr.Tóth Ágnes sk.
polgármester aljegyző

* Megállapította az 5/2005.(IV.18.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2005. április 18. napjától.
** Megállapította a 14/2006.(X.19.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2006. október 19. napjától, rendelkezéseit azonban 2006. év október hó 18. napjától - kivéve, ha a megválasztott képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül összeférhetetlenség miatt lemond - kell alkalmazni.