Szikszó címer
 

A szociális ellátások helyi szabályairól

SZIKSZÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2000.(IV.28.) sz. RENDELETÉNEK 2008. december 18. napjától hatályos szövege

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Sztv.) kapott felhatalmazás alapján Szikszó város önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az egyének és családok szociális bizottságának megteremtése és megőrzése céljából az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
1. §
Általános rendelkezések
(1) E rendelet meghatározza a pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, a jogosultság, illetve a megállapítás feltételeit.
(2) 8) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. §-ában meghatározottakra terjed ki.
(3) 8)
(4)3) 11) 13) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(5)5) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai: Szociális Missziótársulat (1013 Budapest, Krisztina krt. 61/a.) fenntartó által delegált személy, a helyi Nyugdíjas Klub által delegált személy, a Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány által delegált személy, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által delegált személy, továbbá az Önkormányzat képviseletében a Képviselő-testület által felhatalmazott személy. A szociálpolitikai kerekasztal összehívásával és az ülés jegyzőkönyvének vezetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. A szociálpolitikai kerekasztal maga határozza meg működési rendjét, véleményét a Képviselő-testület előtt ismerteti, ezzel egyik tagját bízza meg. A szociálpolitikai kerekasztal összehívását bármely tag kezdeményezheti.

2. §
(1) 4) 12) 18) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmeket a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálatnál lehet előterjeszteni.
(2) A kérelmekhez csatolni kell az ellátások érdemi elbírálásához szükséges adatokra vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat, így:
- jövedelemigazolást
- 15)
- 15)
- közgyógyellátási igazolvány méltányosságból történő kiadására vonatkozó kérelemhez az Sztv. 49.§ (2) bekezdésében felsoroltak igénybevételének szükségességéről és a kiadások mértékéről szóló orvosi igazolásokat, az igazolvány lejárta előtt pedig 30 nappal a közgyógyellátási igazolványt is be kell nyújtani.
(3) 12) 18) A Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat a kérelmező által benyújtott kérelmet, illetve a közölt igazolások, adatok valódiságát megvizsgálja, környezettanulmányt végezhet.
Mellőzhető a környezettanulmány készítése:
-ha a szociális ellátással, illetve gyermek- és ifjúságvédelemmel, továbbá nevelési, oktatási feladatokat ellátó intézmény munkatársának a környezettanulmány tartalmi elemeivel rendelkező, hat hónapnál nem régebben tapasztalt tényeken alapuló feljegyzése rendelkezésre áll vagy
- ha az igénylő életkörülményeit a polgármesteri hivatal már bármely ügyben vizsgálta.

A hat hónapon belül készült környezettanulmány ismételten felhasználható.

12) 18) A Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat a kérelmeket az egyes szociális ellátásokra vonatkozó feltételek megvizsgálása után döntésre előkészíti, a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri.

(4) A kérelmező jövedelmének számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg.

(5) E rendelet alkalmazásában jövedelemnek, illetve vagyonnak az Sztv. 4. § (1) bekezdés a), aa), ab), b), ba), bb) pontjában meghatározott jövedelem, illetve vagyon minősül.15)
(6) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételét érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az önkormányzatot.
3.§
(1) A szociális ellátások kifizetése, folyósítása:
- Pénzbeni szociális támogatás esetén a Polgármesteri Hivatal közvetlenül az arra jogosult számlájára utalja át 9)
- A természetben nyújtott átmeneti segélyt az igénylő utalvány formájában veszi át.
- A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély vagy temetési segély az előző szabályok szerinti kifizetését megelőzően az igénylővel kölcsönszerződést kell kötnie a Polgármesteri Hivatalnak.
(2) Aki a kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély, illetve temetési segély visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét önhibáján kívül nem képes teljesíteni, annak legfeljebb hat hónap időtartamra engedélyezhető a törlesztés szüneteltetése.
II. fejezet
A szociális ellátások formái
4. §
(1) Szikszó város önkormányzata által nyújtott szociális ellátások
-pénzbeni
-természetbeni
-személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások.

(2) Pénzbeni szociális ellátások:
a) ápolási díj,
b) átmeneti segély,
c) 15)
d) lakásfenntartási támogatás
e) 15)
f) tanévkezdési támogatás,
g) temetési segély.

(3) Természetbeni szociális ellátások:
a) átmeneti segély
b) köztemetés
c) közgyógyellátási igazolvány méltányosságból történő kiadása.
d) lakásfenntartási támogatás
e) tanévkezdési támogatás.
(4) Természetbeni szociális ellátások különösen az élelmiszer, tankönyv, a közüzemi díjak kifizetése, valamint a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése vagy az ahhoz történő hozzájárulás.
(5) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák:
a) szociális étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) idősek klubja
d) Szállást Biztosító Idősek Klubja.
(6) 8) Szikszó Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatásként biztosítja a szociális információs szolgáltatást.
III. Fejezet
Pénzbeli ellátások
5. §
Ápolási díj
(1) 4) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150%-a. Tartósan betegnek az Sztv. 41.§ (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy minősül. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben a családi jövedelemhatárt meghaladó jövedelem esetében is megállapítható ápolási díj. 15)

(2) 4) Az (1) bekezdés alapján megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. 15)

(3) 15)

(4) 15)
(5) 15)

6.§
Átmeneti segély
(1) Átmeneti segélyben részesíthető a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek közül különösen az, aki:
a) elemi kár (ár-, belvíz, tűz) miatt anyagi segítségre szorul,
b) betegség, baleset miatt anyagi segítségre szorul,
c) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása stb.),
és anyagi helyzetének átmeneti javítása más módon nem biztosítható.
(2) 4) Átmeneti segélyre való jogosultság megállapítása szempontjából a figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150 %-a.
(3)4) Elemi kár esetén nyújtott központi támogatás felhasználása során figyelembe kell venni a központi szervek által meghatározott szempontokat.
(4)4) Az átmeneti segély lehet:
- egyszeri vagy időszakosan juttatott készpénz
- élelmiszer vásárlására fordítható utalvány
- legfeljebb egy év alatt visszatérítendő kamatmentes kölcsön.
(5)4) Az (1) bekezdés b), c) pontjaiban meghatározott okból alkalmanként adható átmeneti segély egy naptári éven belül ugyanannak a személynek, illetve a közös háztartásban élőknek együttesen számítva - az Sztv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott esetet kivéve - legfeljebb 3 alkalommal biztosítható.
6) A segély összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimumot, a (3) bekezdés harmadik francia bekezdésében meghatározott esetben a nyugdíjminimum háromszorosát.
(5) - (6) 2)
(6) 4) Az átmeneti segély iránti kérelmet a rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyomtatványon kell előterjeszteni.
7. §
Rendszeres szociális segély
(1) 12) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az Sztv. 37/A. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt személyeknél (aktív korú nem foglalkoztatottak) az önkormányzattal és az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködési kötelezettség teljesítése és az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott megfelelő munkalehetőség elfogadása a 37/D. §-ban meghatározottak szerint. 15)

(2) A rendszeres szociális segélyezett a segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő munkanapon köteles az állami foglalkoztatási szervnél megjelenni és az (1) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködési megállapodást kötni. 15)
(3) 12) 18) Az (1) bekezdésében meghatározottak részére az Sztv. 37/H.§-ban meghatározott foglalkoztatás megszervezését, ellenőrzését és lebonyolítását a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálaton keresztül végzi az önkormányzat.
18) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködés során a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat az önkormányzat részéről az együttműködésre kijelölt szerv. A programjain való részvétel írásbeli felhívásában foglaltak szerint kötelező, az igazolatlan távollét az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti.
(4) 4) 12) 13) 18) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködés során a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat az önkormányzat részéről az együttműködésre kijelölt szerv.
(5) 1) A rendszeres szociális segély összegét napra kell megállapítani.
(6) 13) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki:
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódon formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére,
d) a felajánlott és számára - az 1993. évi III. törvény 37/H. § (6) bekezdése szerint - megfelelő munkalehetőség elfogadására,
e) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre. 15)
(7) 13) Szikszó Város Önkormányzata két típusú beilleszkedést segítő programot alkalmaz:
- a „Visszavezetés a munka világába” elnevezésű program a 7. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra helyezi a hangsúlyt;
- a „Képzést elősegítő” program a 7. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltakra helyezi a hangsúlyt.
A programok meghatározása az egyéni élethelyzet alapján történik, az együttműködés során lehetőség van a változtatásra.
(8) 13) Az együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint kell végrehajtani a beilleszkedési programot. A programban szereplő képzéseken, foglalkozásokon, tanácsadáson, a munkavégzésre történő felkészülési programban, továbbá az oktatásban, képzésben való részvétel kötelező. Aki a részvételi kötelezettségének nem tesz eleget és azt kimenteni nem tudja az együttműködési kötelezettséget megszegi. Amennyiben a részvételi kötelezettségének egy éven belül ismételten nem tesz eleget és azt kimenteni nem tudja, az együttműködési kötelezettséget súlyosan megszegi.
(9) 13) Aki a 7. § (8) bekezdésben foglaltak szerint az együttműködési kötelezettségét megszegi, annak részére a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani.
8. § 8)
Lakásfenntartási támogatás

(1) 10) A lakásfenntartási támogatás az 1993. évi III. törvény 38.§ (1) bekezdés a) és b), valamint a (2) bekezdésében meghatározottak részére állapítható meg, amennyiben a hivatkozott törvényben meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkeznek.
(2) 12) 18) A kérelmet a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálatnál kell előterjeszteni és egyidejűleg benyújtani a támogatás megállapításának alapjául szolgáló iratokat:
- jövedelemigazolást,
- az 1993. évi III. törvény 38.§ (2) bekezdésében fennálló körülmények igazolását.

9.§ 15)
Időskorúak járadéka
(1) 15)
(2) 12)
10/A.§ 16)
Tanévkezdési támogatás
(1) A tanévkezdési támogatás a családok részére az iskolaköteles gyermekek tankönyveinek megvásárlásához és az oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók tanulmányainak folytatásához adott önkormányzati támogatás.
(2) A támogatás azon családok részére állapítható meg, akik igazolják, hogy gyermekük részére az adott tanévben tankönyvet vásároltak. 20)
A Szikszón tanuló gyermekek után járó támogatás megállapításához a Polgármesteri Hivatal egyeztetést folytat az iskolával, és értesíti a szülőket a támogatás kifizetésének időpontjáról.

(3) A Szikszón tanuló gyermekek után járó támogatás kifizetéséhez kérelmet kell benyújtani, a tankönyv vásárlást és az oktatásban való részvételt az iskola a Polgármesteri Hivatal részére átadott nyilvántartásával, együttesen igazolja. 20)
(4) A nem Szikszón tanuló gyermek után járó támogatás igényléséhez minden megkezdett tanévben október 25. napjáig kérelmet és iskolalátogatási igazolást kell benyújtani, mely tartalmazza a tankönyv vásárlás iskola általi igazolását is.(„ingyenes tankönyvellátásban nem részesült”). 20)
(5) A támogatás évente egyszer kerül megállapításra. 20)

(6) 12) A támogatás mértéke minden évben a költségvetési rendeletben kerül megállapításra és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság előterjesztése alapján hozott Képviselő-testületi határozat szerint kerül kiosztásra. 20)
10/B.§ 16)
Időskorúak támogatása

(1) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében foglalt keret erejéig - egységes mértékben - a 62 év feletti szikszói lakosok részére pénzbeni támogatást nyújt.
(2) A támogatásra jogosult minden szikszói állandó lakos személy, aki a tárgyév november 30. napjáig 62. életévét betölti és családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 4,5-szeresét nem haladja meg.
(3) A támogatás igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi népesség-nyilvántartás adatai és a benyújtott jövedelem nyilatkozatok alapján kell megállapítani.
(4) A támogatás évente egyszer kerül megállapításra.
(5) A támogatás mértékét a képviselő-testület külön határozatban állapítja meg.

11.§
Temetési segély 4)
(1) Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott vagy gondoskodnia kell és jövedelme, illetve a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át. 15)
(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál, de legalább 10.000.-Ft. A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének teljes összegét elérheti, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(3) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége 50.000.-Ft.
IV. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
12.§
Átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, tanévkezdési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.
13.§ 13)
Közgyógyellátási igazolvány méltányosságból való kiadása 4)
(1) Az Sztv. 50.§ (3) bekezdése alapján közgyógyellátásra az jogosult, akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri.
(2) A kérelemhez az Sztv. 50/A.§-ban meghatározott igazolásokat kell csatolni.
(3) A kérelemről a jegyző dönt.
14.§
Köztemetés
A közköltségen történő eltemettetésről a polgármester rendelkezik. A polgármester jogosult és köteles megtenni mindazokat a intézkedéseket, amelyek az Sztv. 48.§ (2)-(4) bekezdése alapján szükségessé válhatnak.
V. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
15.§

(1) A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül biztosítja az Sztv. 62-65. §-ában foglaltaknak megfelelően:
a) az étkeztetést,
b) a házi segítségnyújtást,
c) a családsegítést
d) idősek klubját.
(2) Az önkormányzat a szakosított ellátási formák közül az Sztv. 80. §-ában meghatározott átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények közül szállást biztosító idősek klubját tart fenn.

(3) 12) 18) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátást a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat, mint önkormányzati intézmény keretében biztosítja.

(4)4) 18) Az (1) bekezdés a) , b) és d) pontjában meghatározott ellátást a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat mint önkormányzati intézmény keretében biztosítja az önkormányzat.
(5)4) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a kérelmet elbírálja.
(6)4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díj mértékét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A személyi térítési díjat az ellátást nyújtó intézmény vezetője határozza meg a 29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. A személyi térítési díj csökkenthető, illetve elengedhető, ha a fizetésre kötelezett létfenntartását veszélyezteti. A személyi térítési díj csökkentésére illetve elengedésére vonatkozó kérelemről az intézményvezető javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos, e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. és az 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8) 12) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátás az Sztv. 62. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén azon személy részére nyújtható, akinek családjában a családi jövedelemhatár a nyugdíjminimum 100 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át nem haladja meg.
VI. fejezet
16. § 8)
Szociális információs szolgáltatás
12) 18) A szociális információs szolgáltatást az 1993. évi III. törvény 61. §-ában meghatározott módon a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat látja el.
VII. Fejezet
17.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2000. május 1. napján lép hatályba, a korábban indult eljárásokban a többször módosított 9/1993 sz. rendeletet kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/1993. sz. önkormányzati rendelet és az azt módosító 7/1994, 11/1994, 2/1995, 7/1995, 24/1995, 2/1996, 21/1996, 2/1997, 10/1997, 8/1998, 13/1999, 30/1999 és 5/2000 sz. önkormányzati rendelet

 

 

1)Beiktatta a 10/2000. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2000. június 19. napjától.
2) Hatályon kívül helyezte a 21/2000. (IX.18.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2000. szeptember 18. napjától
3) Módosította a 13/2002.(XI.13.) sz. önkormányzati rendelet. hatályos 2002. november 13. napjától.
4) Módosította a 7/2003.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2003.06.30. napjától.
5) Beiktatta a 24/2003.(XII.12.) sz. önkormányzati rendelet. hatályos 2003. 12.12. napjától, illetve 2004.01.01.től ugyanezen rendelet 2.§-a.
6) Módosította a 3/2004.(II.16.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2004. 02. 16. napjától.
7) Módosította a 14/2004.(XII.13.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2005.01.01. napjától
8)Módosította a 6/2005.(IV.18.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. 04.18. napjától.
9) Módosította a 11/2005.(VIII.01.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. 08.01. napjától
10) Módosította a 18/2005.(XI.11.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. 11. 11. napjától.
11) Módosította a 24/2005.(XII.12.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2006. január 01. napjától.
12) Módosította, illetve hatályon kívül helyezte a 6/2006.(V.26.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2006. május 26. napjától.
13) Módosította a 8/2006.(VI.28.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2006. július 01. napjától.
14) Módosította a 17/2006.(XII.13.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2007. január 01. napjától.
15) Módosította az 5/2007.(III.10.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2007. március 10.
16) Módosította a 23/2007.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2007. november 30. napjától.
17) Módosította a 32/2007.(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2008. január 01. napjától.
18) Módosította a 4/2008.(II.20.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2008. március 01. napjától.
19) Módosította a 20/2008.(XII.18.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2009. január 01. napjától.
20) Módosította a 12/2009.(X.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2009. október 15. napjától.
21) Módosította a 14/2009.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. január 1. napjától.

 

1. számú melléklet 8)


3. számú melléklet a 6/2000.(IV.28.) sz. rendelethez 7) 14) 17) 19) 21)

A szóló rendelet 4.§. (5) bekezdésében meghatározott természetbeni szociális ellátások intézményi térítési díjai a következők:

1. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 585.-Ft/adag (egyszeri meleg ebéd).
2. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 223.-Ft/óra.
3. Az Idősek Klubja – nappali ellátás: 970.-Ft/adag(napi háromszori étkezéssel)
4. Éétel házhoz szállítása 30 Ft/alkalom
5. Nappali ellátás, étkeztetés nélkül: 20 Ft/fő/nap


4.sz. Melléklet 19) 21)


Egy főre eső jövedelem
Étkeztetés
Nappali ellátás
 
 
 
 
 
Megállapított
(naponta)

22 munkanap esetén fizetendő

Megállapított (naponta)
22 munkanap esetén fizetendő

Klubtagsági díj (naponta) étkezés igénybevétele nélkül

 

I. kategória (nyugdíjminimum 150%-a alatt)

0-32.000 Ft

300 Ft

6.600 Ft

360 Ft

7.480 Ft

20 Ft
 

32.001 Ft –42.750 Ft

360 Ft

7. 920 Ft

430 Ft

9.020 Ft

20 Ft

II. kategória (nyugdíjminimum 150%-300%-a között)

42.751 Ft –62.000 Ft

480 Ft

10.560 Ft

570 Ft

12.100 Ft

20 Ft
 

62.001 Ft –85.500 Ft

520 Ft

11.440 Ft

840 Ft

18.040 Ft

20 Ft

III. kategória (nyugdíjminimum 300%-a felett)

85.501 Ft –120.000 Ft

540 Ft

11.880 Ft

910 Ft

19.580 Ft

20 Ft
 

120.001 Ft -

585 Ft

12.870 Ft

970 Ft

20.900 Ft

20 Ft

 

Étkezési térítési díjak családi jövedelem alapján 2010. 01. 01. napjától.